jdg ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne

OC

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Chroń się przed kosztami własnych błędów za kierownicą

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego zapewnia Ci ochronę w sytuacji, gdy wyrządzisz szkodę w mieniu innych osób lub im samym. Polisa OC zaspokoi roszczenia finansowe poszkodowanego w ramach ustalonej sumy gwarancyjnej. Chroni też Twój majątek jako sprawcy zdarzenia, który ponosi cywilną odpowiedzialność za szkodę. Zamiast Ciebie odszkodowanie w takiej sytuacji wypłaci ERGO Hestia.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, zarówno prywatnych, jak i firmowych – bez względu na to czy posiadasz samochód, naczepę czy innego rodzaju pojazd, zgodnie z obowiązującym prawem musisz wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie roszczeń w ramach ustalonej sumy gwarancyjnej oraz chroni majątek sprawcy szkody, który ponosi cywilną odpowiedzialność za jej powstanie. Zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest ustalony w ogólnie obowiązujących aktach prawnych.

Ochrona obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego oraz szkody powstałe:

 • przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego,
 • przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
 • podczas zatrzymania lub postoju.

Oprócz polisy OC, w ramach pakietu Moja Firma możesz zawrzeć dodatkowe ubezpieczenia dobrowolne, takie jak:

Ubezpieczenie szyb

 • obejmuje organizację i pokrycie kosztów naprawy albo wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby czołowej, przedniej szyby panoramicznej, szyby tylnej lub szyb bocznych, w wyselekcjonowanych punktach obsługi na terenie Polski,
 • zakres terytorialny – Europa (możliwość skorzystania z wymiany szyb w warsztacie w Polsce, nawet, gdy szkoda będzie miała miejsce na terenie Europy),
 • suma ubezpieczenia to 5 tys. zł, przy udziale własnym 50 zł (w przypadku szkody w szybie czołowej lub przedniej szybie panoramicznej),
 • do realizacji usługi stosujemy części alternatywne, których jakość jest równa szybie fabrycznej,
 • w ramach ubezpieczenia zwracamy poniesione koszty parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym do wysokości nie wyższej niż 300 zł (brutto), jeżeli naprawa lub wymiana szyby w punkcie obsługi nie będzie możliwa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody,
 • jeśli z powodu uszkodzenia szyby nie można bezpiecznie kontynuować jazdy, zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania pojazdu na terytorium Polski do najbliższego punktu obsługi.

Komunikacyjne2


Holowanie pojazdu

 • obejmuje organizację i pokrycie kosztów holowania pojazdów w razie ich zderzenia się z Twojej winy,
 • odbywa się z miejsca zdarzenia do miejsca wskazanego przez uczestników zderzenia na terytorium Polski, maksymalnie do 150 km dla każdego pojazdu,
 • może obejmować zarówno pojazd ubezpieczony oraz pojazdy, które się z nim zderzyły, jeżeli zostały uszkodzone, a rozmiar uszkodzeń uniemożliwia bezpieczne kontynuowanie jazdy,
 • usługa realizowana na Twój wniosek lub za Twoją zgodą,
 • suma ubezpieczenia to 2 tys. zł.

Pojazd zastępczy

 • obejmuje, w razie zderzenia się pojazdów spowodowanego z Twojej winy, organizację i pokrycie kosztów wynajęcia oraz dostarczenia pojazdów zastępczych do miejsca zderzenia lub wynajęcia pojazdów zastępczych i transportu kierowców i pasażerów, którzy brali udział w zderzeniu – dla wszystkich jego uczestników, maksymalnie w liczbie pojazdów odpowiadającej uczestniczącej w zderzeniu – do miejsca ich wypożyczenia w Polsce;
 • przysługuje na okres naprawy nie dłuższy niż 3 dni w sytuacji, gdy Twój pojazd został uszkodzony;
 • suma ubezpieczenia to 3 tys. zł.

Telefoniczny Asystent Prawny

 • obejmuje udzielenie telefonicznych porad prawnych w zakresie wielu problemów prawnych, związanych z ubezpieczonym pojazdem, m.in. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody w mieniu wyrządzonej czynem niedozwolonym (porada prawna w przypadku szkód w pojeździe) i z tytułu szkody na osobie wyrządzonej czynem niedozwolonym (porada prawna w przypadku szkód osobowych w komunikacji).

Ochrony utraty zniżki OC

 • gdy w okresie ubezpieczenia dojdzie do zgłoszenia jednej szkody, to przy wyliczeniu wysokości składki z tytułu kolejnej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawieranej z ERGO Hestią, zachowamy Twój dotychczasowy przebieg ubezpieczenia.

Bagaż i Cargo

 • obejmuje utratę, zniszczenie oraz uszkodzenie bagażu, np. telefonu, tabletu czy kluczy, a także środków obrotowych oraz gotówki, będących mieniem używanym do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w życiu prywatnym,
 • suma ubezpieczenia to 20 tys. zł.

 

OC 2 - tekst

Podróż

 • całoroczne ubezpieczenie obejmujące prywatne i służbowe podróże zagraniczne,
 • ochrona obejmuje pierwsze 40 dni każdej Twojej podróży, rozpoczętej w okresie ubezpieczenia,
 • obejmuje organizację i pokrycie niezbędnych kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w czasie podróży,
 • pokrywa m.in. koszty leczenia, ratownictwa i transportu medycznego,
 • obejmuje usługi niezbędne do przywrócenia Ci stanu zdrowia, który umożliwia powrót do Polski lub kraju zamieszkania, bądź kontynuowanie zaplanowanej podróży.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

Jeśli jesteś klientem ERGO Hestii, a Twój pojazd został uszkodzony przez sprawcę ubezpieczonego u innego Ubezpieczyciela, który, tak jak my, należy do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód, to my wypłacimy Ci odszkodowanie. Również my rozliczymy się z Ubezpieczycielem sprawcy – to dla Ciebie duże ułatwienie!

Korzyści dla Ciebie z ubezpieczeń w Pakiecie Moja Firma

Co zyskujesz?

 • ubezpieczenie, które chroni Cię przed ewentualnymi kosztami, których pokrycie byłoby Twoim obowiązkiem w razie spowodowania wypadku – ERGO Hestia wypłaci je poszkodowanym zamiast Ciebie, w ramach polisy OC,
 • ubezpieczenie mienia służącego prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym pojazdów mechanicznych i środków obrotowych,
 • naszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Ciebie, Twoich bliskich i pracowników (tzw. szkody własne) oraz przez zwierzęta,
 • natychmiastową pomoc Car Assistance dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, również pod domem,
 • objęcie ochroną również pojazdów będących przedmiotem leasingu,
 • możliwość ubezpieczenia floty aż do 15 pojazdów.

Chcesz kompleksowo zabezpieczyć się na wypadek szkód, które wyrządzisz innym, jadąc firmowym pojazdem?

Wybierz nasze ubezpieczenie OC ppm! Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci spersonalizowaną ofertę.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania