Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie mienia

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie Mienia i Utraty Zysku

Kompleksowa ochrona Twojego przedsiębiorstwa

Na majątek i zyski Twojej firmy czyha wiele zagrożeń. Eksperci ERGO Hestii specjalizują się w tworzeniu kompleksowych rozwiązań, zapobiegających stratom finansowym przedsiębiorstw. Dzięki przeniesieniu ryzyka na nas, w przypadku zaistnienia chronionego zdarzenia, zrekompensujemy straty poniesione przez Twoją firmę.

Ochronę możesz rozszerzyć o koszty związane z ryzykiem utraty zysku, co pozwoli na ustabilizowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Dzięki tak kompleksowej ochronie, Twoja firma w każdej sytuacji ma szansę zachować ciągłość biznesu.  

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to kierujemy do firm z sektora MSP i dużych przedsiębiorstw.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Szkody elektryczne

Zakres ubezpieczenia możesz dostosować do ryzyk, na jakie narażona jest Twoja firma. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie zapewnia ochronę od:

 • ryzyk nazwanych - pożar, uderzenie pioruna, wybuch (wariant podstawowy),
 • dodatkowych ryzyk, takich jak wiatr czy zalanie i powódź (wariant rozszerzony),
 • do wszystkich ryzyk (All risk), poza wyłączonymi w OWU (wariant kompleksowy).

Dodatkowo, wariant podstawowy oraz rozszerzony możesz uzupełnić o ryzyko kradzieży, które jest już ujęte w wariancie kompleksowym.

Do każdego z trzech wariantów możesz też dokupić ubezpieczenie ochrony utraty zysku.

Co ważne, suma ubezpieczenia nie zmniejsza się po wypłacie odszkodowania.

Możesz ubezpieczyć mienie Twojej firmy w wartości odtworzeniowej, czyli odpowiadającej kosztom odtworzenia go do stanu nowego.


Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

 • budynki, budowle i lokale,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, narzędzia i przyrządy (w tym przedmioty o niewielkiej wartości),
 • wartości pieniężne i przedmioty wartościowe,
 • nakłady inwestycyjne,
 • środki obrotowe,
 • mienie osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczeniowym, przekazane ubezpieczającemu na podstawie tytułu prawnego (mienie osób trzecich),
 • mienie pracownicze, w tym pojazdy pracowników, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia z podaniem odrębnych sum ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że pojazdy objęte są ochroną wyłącznie podczas postoju w miejscu ubezpieczenia.

Polisa majątkowa zapewnia wiele korzyści zarówno firmie, jak i jej pracownikom.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • Zakres ochrony dostosowany do potrzeb i faktycznych zagrożeń dla firmy.
 • Pokrycie dodatkowych kosztów (w granicach sum ubezpieczenia lub uzgodnionych między stronami limitów odpowiedzialności):
  • ekspertyzy rzeczoznawców - z limitem 20 tys. zł,
  • poszukiwania przyczyn szkody objętej zakresem ubezpieczenia z limitem 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 30 tys. zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
  • naprawy szkód w mieniu powstałych wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania,
  • poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, choćby okazały się bezskuteczne,
  • usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach 10% rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia,
  • napraw zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - z limitem 20 tys. zł.


o ubezpieczeniu mienie msp
 • Możliwość rozszerzenia zakresu o klauzule dodatkowe:
  • mienie poza wskazanymi lokalizacjami – ochrona we wszystkich miejscach na terenie Polski niewymienionych w umowie ubezpieczenia,
  • szkody powstałe wskutek terroryzmu, strajków, zamieszek,
  • drobnych robót budowlano-montażowych, w przypadku rozbudowy lub modernizacji zakładu,
  • rozmrożenia środków obrotowych, w przypadku awarii urządzeń chłodniczych,
  • wskutek terroryzmu, strajków, zamieszek,
  • katastrofy budowlanej, gwałtownego zniszczenia budynku lub budowli w przypadku błędu projektowego,
  • mienia w czasie transportu pomiędzy lokalizacjami, z i do warsztatu naprawczego (nie obejmuje środków obrotowych)

Chcesz odpowiednio zabezpieczyć swoją firmę?

Szukasz wsparcia w dziedzinie kompleksowego bezpieczeństwa? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania i zaprezentujemy możliwe rozwiązania.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania