Regulamin serwisu internetowego ergohestia.pl

Regulamin serwisu internetowego ergohestia.pl

§ I (Postanowienia wstępne)

1. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812, NIP: 585-000-16-90, o kapitale zakładowym: 196.580.900 zł, który został wpłacony w całości,

oraz

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024807, NIP 585-12-45-589, o kapitale zakładowym w wysokości 64.000.000 zł, który został wpłacony w całości,

zwane dalej łącznie „Spółkami” lub każde z osobna „Spółką”,

ustalają niniejszy Regulamin Serwisu internetowego ergohestia.pl, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Regulamin określa zasady działania Serwisu internetowego ergohestia.pl, zwanego  dalej „Serwisem”, oraz warunki świadczenia Usług, opisanych w § III ust. 1 poniżej, zwanych dalej „Usługami”, udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.

3. Użytkownikiem, w rozumieniu Regulaminu, jest każda osoba korzystająca z Serwisu.

4. Regulamin nie ma zastosowania do usług, które nie zostały wymienione w § III ust. 1 poniżej, a w szczególności usług świadczonych za pośrednictwem Portalu ihestia.ergohestia.pl, serwisu You Can Drive, serwisu mtu24.pl, usługi eKonto, usługi Konto Direct, których warunki określają odrębne regulaminy.

5. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na stronie www.ergohestia.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz jego wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.


§ II (Warunki korzystania z Serwisu)

1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Z zastrzeżeniem § III ust. 8 poniżej, zakończenie korzystania z Usługi następuje bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w chwili opuszczenia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

3. Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem i specyfiką danej Usługi oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań utrudniających korzystanie z Serwisu,
  • powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie treści powszechnie uznanych za nieobyczajne, niezgodnych z prawem lub naruszających cudze dobra osobiste lub majątkowe,
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub cudze dobra osobiste lub majątkowe, w tym innych Użytkowników, a w szczególności powstrzymywania się od posługiwania się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi.

4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Spółek informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści Spółki mają prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do świadczonych Usług oraz wystąpić na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.

5. Spółki nie ponoszą odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych do nich przez Użytkowników w ramach Serwisu.

6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania ofert oraz reklam towarów i usług.


§ III (Rodzaj i zakres świadczonych Usług)

1. Spółki na zlecenie Użytkownika za pośrednictwem Serwisu umożliwiają Użytkownikowi:

a) dostęp do informacji zawartych w Serwisie,

b) dostęp do ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zawierane są umowy ubezpieczenia, elektronicznych druków oraz formularzy wraz z możliwością ich zapisania w wersji elektronicznej i wydrukowania,

c) kontakt w formie wideo czatu z tłumaczem języka migowego, który będzie pośredniczyć w rozmowie z przedstawicielem Spółki,

d) przesłanie zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia na życie do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.,

e) przesłanie zgłoszenia zbycia lub zakupu pojazdu do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.,

f) przesłanie zgłoszenia aplikacji w procesie rekrutacji prowadzonej przez Spółki,

g) możliwość zamówienia  wydawanego cyklicznie przez Spółki newsletter’a,

h) przesłania formularza reklamacji, a także wniosku o kontakt z Rzecznikiem Klienta ERGO Hestii.

i) kontakt w formie czatu z udziałem bota, umożliwiający uzyskanie ogólnych informacji dotyczących procesów obsługi

j) kontakt w formie czatu z udziałem bota, umożliwiający obsługę umowy ubezpieczenia (np. uzyskanie informacji na temat stanu opłacenia polisy oraz numeru konta do wpłaty, uzyskanie informacji na temat okresu ochrony)2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, świadczone są nieodpłatnie.

3. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

4. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, następuje poprzez wpisanie przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, a następnie kliknięcie przycisku „pobierz”. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

5. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, następuje poprzez wpisanie  przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, a następnie kliknięcie przycisku „Połącz się z tłumaczem języka migowego”. Następnie następuje nawiązanie połączenia z tłumaczem języka migowego. Usługa, o której mowa w ust. 1 lit. c) powyżej, świadczona jest od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 18:00. Do momentu nawiązania połączenia korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

6. Realizacja Usługi, o której mowa ust. 1 lit. d) i e) powyżej, następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularzy zgłoszeniowych udostępnionych w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji tych Usług. Spółki udzielą Użytkownikowi odpowiedzi na zgłoszenie, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, w zależności od wskazania Użytkownika dokonanego w treści formularza zgłoszeniowego. Do momentu uzupełnienia formularza zgłoszeniowego korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

7. Realizacja Usługi, o której mowa ust. 1 lit. f) powyżej, następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji tej Usługi. Formularz zgłoszeniowy posiada także opcję dodania CV, listu motywacyjnego oraz innych dokumentów. Spółki zastrzegają sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

8. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. g) powyżej, następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza udostępnionego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji tej Usługi oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowej. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe. Newsletter będzie przesyłany do Użytkownika cyklicznie na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy. Rezygnacja z otrzymywania newsletter’a następuje poprzez przesłanie drogą mailową na adres [email protected] informacji o rezygnacji z otrzymywania newsletter’a lub poprzez wypełnienie formularza rezygnacji, do którego link jest dołączony w każdym mailu zawierającym newsletter. Spółki mogą zaprzestać świadczenia Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. g w przypadku zmian w funkcjonowaniu tej Usługi lub wycofania tej Usługi.

9. Realizacja Usług, o których mowa ust. 1 lit. h) powyżej, następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularzy, które są udostępnione w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji tych Usług. Spółki udzielą Użytkownikowi odpowiedzi na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, w zależności od wskazania Użytkownika dokonanego w treści formularza. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usług jest anonimowe.

10. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. i) powyżej, następuje poprzez wpisanie przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, a następnie kliknięcie ikonki czatu znajdującej się w prawym dolnym rogu strony. Kolejno następuje nawiązanie połączenia z automatycznym asystentem (czatbotem). Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

11. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. j) powyżej, następuje poprzez wpisanie  przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, a następnie kliknięcie ikonki czatu znajdującej się w prawym dolnym rogu strony. Kolejno następuje nawiązanie połączenia z automatycznym asystentem (czatbotem). Korzystanie przez Użytkownika z Usługi nie jest anonimowe. Potwierdzenie tożsamości odbywa się poprzez wskazanie numeru umowy ubezpieczenia oraz z wykorzystaniem hasła jednorazowego przesłanego na numer telefonu powiązany z daną umową ubezpieczenia.

§ IV (Ochrona danych osobowych)

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych Spółkom przez Użytkownika w związku z realizacją Usług, o których mowa w § III ust. 1 lit. c), f)-j) powyżej jest odrębnie każda ze Spółek.

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w związku z realizacją Usług, o których mowa w § III ust. 1 lit. d) jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA.

3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w związku z realizacją Usług, o których mowa w § III ust. 1 lit. e) jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.

4. Szczegółowe informacje odnośnie Administratora danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w związku z realizacją Usług, o których mowa w § III ust. 1 lit. c)-j) powyżej, znajdują się na stronie www.ergohestia.pl w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

5. Szczegółowe informacje odnośnie Inspektora Ochrony Danych znajdują się na stronie www.ergohestia.pl w sekcji OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

6. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w tym klauzule informacyjne odnośnie poszczególnych Usług, o których mowa w § III ust. 1 c)-h) powyżej, świadczonych za pośrednictwem Serwisu udostępnione są na podstronach strony internetowej www.ergohestia.pl, na których realizowane są Usługi, o których mowa w § III ust. 1 c)-h) powyżej.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, przed m.in. zniszczeniem, utratą oraz ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione

§ V (Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu)

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług:

a) połączenie z siecią internet,

b) korzystanie z jednej z poniższych lub nowszych wersji przeglądarek: Internet Explorer 10, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari.

2. Korzystając z Usługi należy używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.

3. Działanie plików Cookies opisane jest w dokumencie Polityka dotycząca plików Cookies.

§ VI (Reklamacje)

1. Użytkownik może zgłosić reklamacje w sprawach związanych z Usługami świadczonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje można składać:

a) elektronicznie – poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacji, o którym mowa w § III ust. 1 lit. h) powyżej,

b) pisemnie – na adres Spółki wskazany w § I ust. 1 powyżej,

c) ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Spółki.

3. Reklamacje rozpatrywane są przez jednostki organizacyjne powołane w tym celu przez Zarząd Spółki.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną – na wniosek osoby zgłaszającej.

5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 60 dni od dnia jej otrzymania.

6. Ewentualne spory wynikające z korzystania z serwisu internetowego mogą zostać zakończone w drodze pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym z siedzibą Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl , który jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia pozasądowych postępowań na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 892).

7. Użytkownik może w niestandardowych sprawach zwrócić się do Rzecznika Klienta ERGO Hestii, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, o którym mowa w § III ust. 1 lit. h) powyżej.

8. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis podstaw reklamacji oraz następujące dane składającego reklamację:

a. imię i nazwisko,

b. telefon kontaktowy,

c. adres do korespondencji (możliwy adres e-mailowy).

9. Konsumenci mogą korzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. Platforma ODR może być wykorzystywana jako źródło informacji i narzędzie do rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Do komunikacji z Platformą ODR służy łącze elektroniczne pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr , adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to: [email protected]


§ VII (Postanowienia końcowe)

1. Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.

2. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Spółek jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Spółki zastrzegają sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych Usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

5. Spółki zastrzegają sobie możliwość usunięcia lub modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, a także zmian zasad korzystania z Serwisu.

6. Regulamin może zostać zmieniony przez Spółki. W przypadku zmiany Regulaminu  Spółki umieszczą informację o zmianie Regulaminu w Serwisie oraz udostępnią nieodpłatnie zmieniony Regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego Użytkownika oraz drukowanie

7. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 11.08.2022 r.