Mediacje i polubowne rozpatrywanie sporów ERGO Hestia

Mediacje i polubowne

rozwiązywanie sporów

Chętnie przystąpimy do mediacji

Dialog jest najlepszą drogą do porozumienia. Jesteśmy gotowi, aby ewentualne sytuacje sporne rozwiązywać polubownie. Dlatego zachęcamy do skorzystania z postępowania mediacyjnego, które oferuje Biuro Rzecznika Finansowego oraz Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Mediacje są poufne i odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora.

Jakie są inne zalety postępowania mediacyjnego?

  • szybkość postępowania
  • niskie koszty
  • minimum formalności
  • elastyczna formuła
  • wpływ na wybór mediatora

Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia i zawarcie ugody.

Naszą wolę kompromisowego rozwiązywania sporów potwierdzają wyróżnienia, które w poprzednich latach Komisja Nadzoru Finansowego przyznała nam jako Instytucji Finansowej przyjaznej mediacji.

Więcej o mediacjach w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego: Sąd Polubowny przy KNF - Komisja Nadzoru Finansowego

Więcej o postępowaniu polubownym przy Rzeczniku Finansowym