OC

Ubezpieczenie OC

Działalność gospodarcza

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Zabezpiecz się przed finansowymi konsekwencjami sytuacji, które mogą wystąpić w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Bez względu na to, jaki jest profil Twojej firmy, ten rodzaj polisy warto posiadać. Może okazać się bardzo pomocna, kiedy wydarzy się nieplanowana sytuacja, która dla przedsiębiorstwa będzie wiązała się ze znacznymi kosztami.

Czym jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie zabezpieczy Cię w sytuacji wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności.

Gdyby doszło do wypadku:

 • ocenimy stan faktyczny i zasadność zgłoszonych przez osobę trzecią roszczeń,
 • wypłacimy odszkodowanie należne osobie trzeciej,
 • pokryjemy koszty pomocy prawnej.

Dla kogo przeznaczone jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm polskich lub ich zagranicznych podmiotów zależnych, podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce, w szczególności:

 • przedsiębiorców z szerokiego wachlarza branż: produkcyjnej, budowlanej, usługowej,
 • podmiotów instytucjonalnych nieprowadzących działalności gospodarczej (lub dla których działalność gospodarcza jest tylko działalnością poboczną), np. szkół, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych.

Co obejmuje polisa?

W zależności od potrzeb, obejmiemy ochroną szkody wyrządzone na terenie całego świata (w tym, w zakresie rozszerzonym, również w USA oraz Kanadzie). Umowę możemy zawrzeć na okres do 36 miesięcy, a w przypadku umów związanych z wykonaniem określonego kontraktu budowalnego - do 120 miesięcy.

Specyfika Twojej działalności wymaga ochrony z wysoką sumą ubezpieczenia? W ERGO Hestii pojemność ochronna może wynieść do 100 milionów zł.

Korzyści dla Twojej firmyOC ZAWODu

Szeroki zakres ochrony oferujemy już w zakresie podstawowym, między innymi w odniesieniu do szkód:

 • związanych z posiadaniem rzeczy, prowadzeniem działalności, w tym szkód wyrządzonych wadliwością wykonanej usługi oraz wadą produktu wprowadzonego do obrotu,
 • wyrządzonych na skutek własnych uchybień Ubezpieczonego, jak również uchybień innych podmiotów, za które Ubezpieczony ponosi ustawową odpowiedzialność cywilną (np. podwykonawcy, dalsi podwykonawcy).
 • wyrządzonych na skutek niedbalstwa, rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej pracowników Ubezpieczonego (włączona tzw. klauzula reprezentantów),
 • wyrządzonych wzajemnie pomiędzy Ubezpieczonymi,
 • dochodzonych w reżimie odpowiedzialności deliktowej, reżimie odpowiedzialności kontraktowej, w tym w przypadku tzw. zbiegu odpowiedzialności,
 • mających postać strat rzeczywistych, utraconych korzyści oraz tzw. regresowych kar umownych.


Dodatkowo, w podstawowym zakresie ubezpieczenia, udzielamy ochrony za szkody:

 • wyrządzone nagłą i niezamierzoną emisją substancji zanieczyszczających do środowiska,
 • wyrządzone przez niedostarczenie energii lub dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach,
 • wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego będącego osobą fizyczną,  
 • wyrządzone podwykonawcom,
 • w związku z odbywaniem podróży służbowych, udziałem w targach, konferencjach lub szkoleniach, w środkach transportu podczas prac ładunkowych, będące wynikiem awarii instalacji sanitarnych,
 • w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu.

Potrzebujesz szerszego zakresu ochrony?

Podstawowy zakres ochrony możesz rozszerzyć m.in. o szkody, które powstaną w USA lub Kanadzie, szkody wyrządzone pracownikom, szkody w rzeczach wynajmowanych, podlegających obróbce lub naprawie oraz przechowywanych, pod nadzorem lub ochroną, a także:

 • czyste straty finansowe,
 • czyste straty finansowe spowodowane wadliwością produktu,
 • czyste straty finansowe poniesione na skutek wad wyrobów wytworzonych z użyciem wadliwych maszyn lub urządzeń,
 • czyste straty finansowe będące skutkiem naruszenia dóbr osobistych,
 • czyste straty finansowe będące skutkiem wady treści reklamy.
Prowadzenie działalności tekst

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia?

Skontaktuj się z nami, przedstawimy Ci więcej szczegółów i opowiemy o dodatkowych rozwiązaniach ubezpieczeniowych. Zachęcamy do kontaktu.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania