ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie podróżne

O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie podróżne

Zadbaj o kompleksową ochronę Twojego życia i zdrowia w podróży

Wyjeżdżasz prywatnie lub służbowo za granicę? Niezależnie od tego, jak długie lub częste są te wyjazdy, potrzebujesz ubezpieczenia podróżnego. Powód jest prosty – koszty szkód powstałych poza granicami mogą być naprawdę wysokie.

Ubezpieczenie podróży to pakiet składający się z pięciu ubezpieczeń głównych, które kompleksową zadbają o finansową ochronę Twojego zdrowia i życia. A przede wszystkim sprawią, że będziesz mógł podróżować z poczuciem finansowego bezpieczeństwa. Zapoznaj się też z bogatą, kilkuwariantową ofertą ubezpieczeń dodatkowych.

Ubezpieczenie podróżne

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

To ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich na czas zagranicznych podróży prywatnych i służbowych. Oferowana ochrona, poza osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, może również objąć organizatorów wycieczek i instruktorów sportu.

Zakres ochrony dla osoby fizycznej i osoby odbywającej np. podróż służbową jest taki sam. Pamiętaj jednak, że jeśli pracujesz fizycznie za granicą i szukasz ochrony od następstw wypadków związanych z wykonywaniem tego rodzaju pracy, to warto rozszerzyć zakres o dodatek Praca Fizyczna.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

W ubezpieczeniu podróży możemy objąć ochroną:

 • zdrowie i życie Twoje i Twoich bliskich,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim, np. podczas uprawiania sportu (OC),
 • bagaż, np. odzież, przedmioty osobiste, wózki dziecięce, sprzęt fotograficzny,
 • sprzęt sportowy.


Zabezpieczamy również przewożone mienie – każdy wariant zawiera ubezpieczenie Bagażu. Możesz też dodatkowo wybrać ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Każdy z wariantów ubezpieczenia ERGO Podróż to kompleksowy pakiet ubezpieczeń obejmujący

Pomoc medyczną i  pokrycie kosztów leczenia

To ubezpieczenie  zapewnia Ci m.in.:

 • niezbędną pomoc medyczną po wypadku lub w razie nagłego zachorowania np. leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, konsultacje medyczne oraz całodobową Pomoc Centrum Alarmowego,
 • pokrycie kosztów związanych z przymusową kwarantanną z powodu narażenia na zakażenie Covid-19. W przypadku zakwaterowania, posiłków i transportu powrotnego do miejsca zamieszkania limit wynosi 10 000 zł dla każdego Ubezpieczonego,
 • transport z miejsca wypadku do placówki medycznej, a po zakończeniu leczenia - do miejsca zakwaterowania oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania,
 • ratownictwo w górach i na morzu, czyli poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pomoc medyczną na miejscu wypadku – do wysokości sumy ubezpieczenia,
 • bardzo wysokie sumy ubezpieczenia – nawet 3 miliony zł!

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o następujące dodatki:

 • Praca fizyczna - ochrona od następstw wypadków związanych z wykonywaniem pracy fizycznej,
 • Terroryzm - rozszerzenie ochrony w razie niespodziewanej wojny lub aktów terroru na terytorium kraju niebezpiecznego,
 • Choroby przewlekłe - ochrona od następstw choroby przewlekłej dla osób, które leczyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy, lub jeśli przyjmują regularnie leki,
 • Sport (dyscypliny ryzykowne),
 • Sport wyczynowy (dyscypliny ekstremalne).

Podróż Assistance

Assistance zapewnia Ci wsparcie na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Obejmuje to m.in.:

 • assistance opiekuńczy, w tym opiekę nad dziećmi oraz osobami niesamodzielnymi podczas podróży oraz pozostawionymi w Polsce,
 • telekonferencję z osobami bliskimi,
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych,
 • pomoc w tłumaczeniu, w sytuacji gdy nieznajomość języka uniemożliwia kontakt z lekarzem lub innym pracownikiem placówki medycznej,
 • ochronę i dozór mienia, transport mienia, składowanie mienia należącego do Ciebie lub Twoich osób bliskich, w miejscu zamieszkania na terenie Polski w razie wystąpienia zdarzenia losowego lub powodzi,

 • opiekę nad zwierzętami domowymi pozostawionymi w kraju zamieszkania lub transport do wskazanej osoby bądź hotelu dla zwierząt,

 • przedłużenie ochrony o 48h – bez konieczności opłacania dodatkowej składki, w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu oraz innych zdarzeń losowych,
 • przerwanie podróży – organizacja i pokrycie kosztów powrotu do domu np. w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Twojej osoby bliskiej lub włamania do mieszkania.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zawiera:

 • odpowiedzialność ERGO Hestii w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportu lub przez dzieci będące pod Twoją opieką,
 • odpowiedzialność ERGO Hestii za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym także wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego czy uszkodzenie mienia w hotelu,
 • odpowiedzialność ERGO Hestii za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem lub posiadaniem domu lub mieszkania (w tym wynajmowanego),
 • OC instruktora – odpowiedzialność ERGO Hestii za szkody wyrządzone z Twojej winy innym osobom, wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu (limit odpowiedzialności – do 100 tysięcy zł),
 • zwrot kosztów udziału własnego w szkodzie w wynajmowanym podczas podróży pojeździe, z limitem do 2 000 zł,
 • wysokie sumy gwarancyjne – nawet 1 milion zł.

Podróże JDG


W ubezpieczeniu podróży OC chroni Cię tylko od szkód związanych z wykonywaniem czynności życia codziennego – nie obejmuje ochrony od szkód z zakresu OC Twojej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w Polsce (np. wizyta w poradni rehabilitacyjnej, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego – w Wariancie III),
 • organizację pomocy domowej lub opieki nad dzieckiem (w Wariancie III),
 • wypłatę świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – system świadczeń progresywnych, który oznacza, że im wyższy procent uszczerbku na zdrowiu, tym większy procent sumy ubezpieczenia zostanie wypłacony.

Ubezpieczenie Bagażu

W ubezpieczeniu Bagażu ochrona obejmuje:

 • utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów osobistych, tj. telefonu, tabletu czy kluczy,
 • bagaż przewożony wewnątrz pojazdu/kampera oraz w bagażnikach zewnętrznych,
 • pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby – w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu,
 • pomoc w przypadku utraty środków płatniczych lub niezbędnych dokumentów,
 • organizację i pokrycie kosztów dosłania utraconych przedmiotów osobistych.

Korzyści dla Twojej firmy

Co zyskujesz?

 • organizację bezgotówkowej pomocy medycznej,
 • szeroki zakres usług assistance, brak podlimitów na ratownictwo,
 • specjalną infolinię – 7 dni w tygodniu/24h na dobę,
 • możliwość wykupienia polisy krótkoterminowej i rocznej,
 • możliwość zawarcia polisy rocznej ryczałtowej, przydatnej w przypadku częstych wyjazdów służbowych.
 • możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia w formie imiennej lub grupowej podczas jednej transakcji,
 • trzy gotowe warianty do wyboru z wysokimi sumami ubezpieczenia,
 • uzupełniające opcje w formie dodatków i rozszerzeń zakresu ubezpieczenia,
 • pełny zakres terytorialny – ubezpieczenie dopasowane do kierunku podróży polisy i certyfikaty drukowane są dwujęzycznie: w języku polskim i w języku angielskim,
 • po zatwierdzeniu polisy otrzymujesz SMS, w którym będą wszystkie niezbędne informacje np. termin płatności za polisę, Dane do Centrum Alarmowego.


MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania