Rodzina

Ubezpieczenie grupowe
na życie dla pracowników

Global Doctors

Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla Pracowników i Ich Rodzin - Ubezpieczenie Global Doctors

Światowy poziom ochrony zdrowia pracowników

Chcesz mieć gwarancję, że w razie poważnego zachorowania pracownicy będą mogli skorzystać również z leczenia za granicą? Ubezpieczenie Global Doctors zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia nowotworów i innych poważnych stanów chorobowych w renomowanych klinikach za granicą – nawet do kwoty 2 milionów euro w ciągu życia ubezpieczonego pracownika.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to kierujemy do firm szukających najlepszej ochrony zdrowia dla swoich pracowników i ich bliskich:

 • w wieku 18-64 lata,
 • mieszkających na stałe w Polsce, którzy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających objęcie ubezpieczeniem przebywali w kraju łącznie co najmniej pół roku (183 dni).

Przed czym chroni to ubezpieczenie?

NNW tekst

 

W ramach Global Doctors pracownicy mogą liczyć na leczenie i opiekę, jeśli zachorują m.in. na nowotwór złośliwy (np. białaczkę, raka płuc, raka trzustki, chłoniaka, czerniaka), również w stadium przedinwazyjnym, nowotwór in situ i ciężką dysplazję przednowotworową.

Pomożemy im również w razie konieczności przeprowadzenia wymiany lub naprawy zastawek serca, operacji pomostowania tętnic wieńcowych, operacji neurochirurgicznych, przeszczepienia szpiku kostnego albo przeszczepienia narządów od żywego dawcy.

Jeżeli u pracownika zostanie zdiagnozowana poważna choroba, otrzyma on tzw. drugą opinię medyczną – raport weryfikujący diagnozę wraz z zaleceniami dalszej terapii. W przypadku podjęcia przez pracownika decyzji o leczeniu za granicą zapewnimy mu do wyboru trzy zagraniczne placówki medyczne wyspecjalizowane w leczeniu jego choroby.

Korzyści dla Twojej firmy

Global Doctors zapewnia:

 • organizację i pokrycie kosztów leczenia w renomowanych klinikach medycznych na całym świecie,
 • dostęp do najlepszych światowych specjalistów,
 • sumę ubezpieczenia do 2 mln euro w całym życiu Ubezpieczonego,
 • kompleksową opiekę w trakcie całego procesu leczenia,
 • organizację i pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu,
 • pokrycie kosztów leków do 50 tys. euro i dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu
  w wysokości 100 euro za dzień,
 • usługę Follow Up Care, obejmującą kontrolę stanu zdrowia po zakończeniu leczenia, dostępną w Polsce lub za granicą,
 • pokrycie kosztów chirurgii rekonstrukcyjnej,
 • w przypadku siły wyższej i ograniczeń w przemieszczaniu się (np. w czasie pandemii) możliwość zorganizowania alternatywnego leczenia w Polsce zamiast wyjazdu za granicę,
 • po powrocie z leczenia za granicą pokrycie kosztów leków zakupionych poza Polską,
  jeśli w Polsce lek nie jest dostępny, zatwierdzony lub dopuszczony do obrotu.
Global Doctors

Sytuacja „z życia wzięta”

Pracownik w trakcie trwania umowy ubezpieczenia zachorował na nowotwór złośliwy wątroby. Po zgłoszeniu roszczenia w ramach Global Doctors przeprowadzono z pracownikiem wywiad medyczny. Zgromadzoną dokumentację z dotychczasowego leczenia przekazano ekspertowi w celu wydania drugiej opinii medycznej. Pracownik spośród trzech zaproponowanych placówek medycznych wybrał ośrodek w Berlinie. Tam rozpoczął i zakończył leczenie. Po powrocie z leczenia zalecono pracownikowi wizyty kontrolne w kraju.

Jak zgłosić roszczenie?

Roszczenie można zgłosić:

 • za pomocą Platformy Zgłaszania Roszczeń – nie wymaga to przesyłania wersji papierowej dokumentów ani potwierdzania za zgodność z oryginałem,
 • dzwoniąc do ERGO Hestii pod numer telefonu 801 107 107 lub (58) 555 55 55.MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania