Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe

Gwarancje ubepieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe

Bezpieczny biznes z ERGO Hestią

Gwarancje ubezpieczeniowe polegają na pisemnym zobowiązaniu Gwaranta, a więc ERGO Hestii, do wypłacenia określonej kwoty w razie, gdyby podmiot zlecający udzielenie gwarancji (np. wykonawca kontraktu) nie wywiązał się właściwie ze swoich zobowiązań (np. kontraktu) zabezpieczonych gwarancją ubezpieczeniową. Wsparcie to oferujemy wszystkim podmiotom gospodarczym, niezależnie od ich wielkości.

Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczające realizację kontraktów

ERGO Hestia oferuje Twojej firmie gwarancje:

 • zapłaty wadium,
 • należytego wykonania umowy,
 • należytego usunięcia wad i usterek,
 • zwrotu zaliczki.

Korzyści dla Twojej firmy 

 • pokrycie zabezpieczenia na etapie przetargu i podczas trwania kontraktu bez konieczności blokowania własnych środków finansowych,
 • większa wiarygodność finansowa wykonawcy,
 • możliwość uczestniczenia w wielu przetargach jednocześnie,
 • potwierdzenie wysokiej jakości wykonywanych prac,
 • większa dostępność w porównaniu z gwarancjami bankowymi.
Ubezpieczenie finansowe

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty należności celnych i podatkowych

Ubezpieczenie finansowe

Jako gwarant ERGO Hestia zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłaty – na każde wezwanie organów celnych lub podatkowych – wszelkich wskazanych przez nie kwot. Roszczenia mogą wynikać z długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych, a także odsetek powstałych w okresie obowiązywania gwarancji.

Korzyści dla Twojej firmy

 • uproszczenie prowadzenia składu celnego, agencji celnej,
 • szybsza realizacja formalności związanych z odprawami celnymi,
 • możliwość stosowania odroczeń płatności długów celnych,
 • brak konieczności zapłaty długów celnych w procedurze odprawy czasowej towaru,
 • poprawa płynności finansowej dzięki zamiennemu wykorzystaniu gwarancji i własnych środków jako zabezpieczenia długów celnych,
 • zwiększenie Twojej wiarygodności oraz prestiżu.

Pozostałe gwarancje ubezpieczeniowe

Oferujemy również gwarancje stanowiące zabezpieczenie:

 • dla uzyskania koncesji,
 • umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych,
 • środowiskowe,
 • na rzecz Agencji Rynku Rolnego (ARR), w tym gwarancje prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,
 • prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Korzyści dla Twojej firmy

 • możliwość otrzymania koncesji lub dofinansowania,
 • poprawa płynności finansowej dzięki wykorzystaniu gwarancji ubezpieczeniowych, a nie własnych środków pieniężnych,
 • zwiększenie wiarygodności finansowej.

Jesteś zainteresowany wsparciem, jakie ERGO Hestia może Ci udzielić w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych?

Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy w wyborze optymalnego rozwiązania!

Jak zgłosić szkodę?

Roszczenie o wypłatę z tytułu gwarancji możesz zgłosić drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

Adres e-mail: [email protected]

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania