Czym jest nasze ubezpieczenie?

Jest to zabezpieczenie majątkowego interesu ubezpieczonego w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody powstałej w związku z  prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności.

W przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczenie obejmuje:
 • ocenę stanu faktycznego i zasadności zgłoszonych przez osobę trzecią roszczeń,
 • wypłatę odszkodowania należnego osobie trzeciej,
 • pokrycie kosztów pomocy prawnej.
Nasze ubezpieczenie to:
 • rozwiązanie kierowane do klientów z szerokiego wachlarza branż,
 • możliwość objęcia ochroną szkód wyrządzonych na terenie całego świata (w tym na terenie USA oraz Kanady),
 • pojemność ochronna do 100 000 000 PLN (suma gwarancyjna jest określana każdorazowo w umowie ubezpieczenia), z możliwością dalszego zwiększenia pojemności,
 • możliwość zawierania umów na okres do 36 miesięcy, a w przypadku umów ubezpieczenia związanych z wykonaniem danego kontraktu budowalnego do 120 miesięcy.

Dla kogo przeznaczone jest to ubezpieczenie?

Nasze ubezpieczenie przeznaczone jest dla podmiotów polskich lub ich zagranicznych podmiotów zależnych, podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce, w szczególności:

 • przedsiębiorców z szerokiego wachlarza branż: produkcyjnej, budowlanej, usługowej,
 • podmiotów instytucjonalnych nieprowadzących działalności gospodarczej (lub dla których działalność gospodarcza jest tylko działalnością poboczną), np. szkoły, stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych

OC prowadzenia dzialanosci v2
Dlaczego warto zakupić nasze ubezpieczenie?

Nasze warunki ubezpieczenia posiadają szeroki zakres ochrony oferowany już w zakresie podstawowym, między innymi w odniesieniu do szkód:

 • dochodzonych w reżimie odpowiedzialności deliktowej, reżimie odpowiedzialności kontraktowej, w tym w przypadku tzw. zbiegu odpowiedzialności,
 • mających postać strat rzeczywistych, utraconych korzyści oraz tzw. regresowych kar umownych,
 • wyrządzonych na skutek niedbalstwa, rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej pracowników ubezpieczonego (włączona tzw. klauzula reprezentantów),
 • wyrządzonych wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi,
 • związanych z posiadaniem rzeczy, prowadzeniem działalności, w tym szkód wyrządzonych wadliwością wykonanej usługi oraz wadą produktu wprowadzonego do obrotu,
 • wyrządzonych na skutek własnych uchybień ubezpieczonego, jak również uchybień innych podmiotów, za które ubezpieczony ponosi ustawową odpowiedzialność cywilną (np. podwykonawcy, dalsi podwykonawcy).
Dodatkowo, w podstawowym zakresie ubezpieczenia udzielamy ochrony za szkody:
 • wyrządzone nagłą i niezamierzoną emisją substancji zanieczyszczających do środowiska,
 • wyrządzone przez niedostarczenie energii lub dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach,
 • wyrządzone osobom bliskim,
 • wyrządzone podwykonawcom,
 • w związku z odbywaniem podróży służbowych, udziałem w targach, konferencjach lub szkoleniach,
 • w środkach transportu podczas prac ładunkowych,
 • będące wynikiem awarii instalacji sanitarnych,
 • w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
Udostępniamy również możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o:
 • szkody powstałe na terytorium USA lub Kanady (Klauzula 001)
 • szkody wyrządzone pracownikom (Klauzula 002)
 • szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem (Klauzula 003),
 • szkody w rzeczach podlegających obróbce lub naprawie (Klauzula 004),
 • szkody w rzeczach przechowywanych, pod dozorem lub ochroną (Klauzula 005)
 • czyste straty finansowe (Klauzula 006),
 • czyste straty finansowe spowodowane wadliwością produktu (Klauzula 007),
 • czyste straty finansowe poniesione na skutek wad wyrobów wytworzonych z użyciem wadliwych maszyn lub urządzeń (Klauzula 008),
 • czyste straty finansowe będące skutkiem naruszenia dóbr osobistych (Klauzula 009),
 • czyste straty finansowe będące skutkiem wady treści reklamy (Klauzula 010).
Aby poznać pełną treść warunków ubezpieczenia bądź dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących dodatkowych rozwiązań ubezpieczeniowych, zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją dostępną poniżej oraz do kontaktu z jednym z naszych Przedstawicielstw Korporacyjnych.
Pliki do Pobrania
Pliki archiwalne

Errata

PDF 594,1 KB

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies