Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczające realizację kontraktów

Oferta ERGO Hestii obejmuje:

 1. gwarancje zapłaty wadium
  Gwarancja zapłaty wadium jest jedną z możliwych form wniesienia wadium w przetargu. Wystawiając tę gwarancję, ERGO Hestia zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zamawiającego (organizatora przetargu) określonej w gwarancji sumy pieniężnej. Wypłata zostaje zrealizowana w przypadkach spełnienia przesłanek zatrzymania wadium określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych lub regulaminie, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie przetargowe.
 2. gwarancje należytego wykonania umowy
  W ramach gwarancji należytego wykonania umowy ERGO Hestia zobowiązuje się do dokonania zapłaty na rzecz zamawiającego w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. Jest to forma zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań umownych ciążących na wykonawcy, a w szczególności zachowania ustalonych terminów i spełnienia określonych wymogów jakościowych. Treść gwarancji można dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.
 3. gwarancje należytego usunięcia wad i usterek
  W gwarancji należytego usunięcia wad i usterek ERGO Hestia zobowiązuje się do zapłaty za wynikające z kontraktu zobowiązania wykonawcy w przypadku, gdy wykonawca nie usunie wad lub usterek w wykonanym dziele. Gwarancja ta zabezpiecza roszczenia beneficjenta wynikające z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady. Treść gwarancji można dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.
 4. gwarancje zwrotu zaliczki
  Gwarancja zwrotu zaliczki jest stosowana wówczas, gdy inwestor przekazuje środki pieniężne wykonawcy kontraktu w poczet zapłaty za wykonywane prace. W gwarancji zwrotu zaliczki ERGO Hestia zobowiązuje się do wypłaty sumy gwarancyjnej w przypadku, gdy wykonawca, który uzyskał zaliczkę, wykorzysta ją niezgodnie z przeznaczeniem, nie rozliczy jej lub nie zwróci w terminie określonym w umowie.

Korzyści dla Zleceniodawcy:

 • spełnienie wymogu zabezpieczenia na etapie przetargu i w okresie trwania kontraktu bez blokowania w tym celu własnych środków finansowych,
 • zwiększenie wiarygodności finansowej wykonawcy,
 • potwierdzenie wysokiej jakości wykonywanych prac,
 • możliwość uczestnictwa w wielu przetargach równocześnie,
 • większa dostępność niż w przypadku gwarancji bankowych.

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty należności celnych i podatkowych

W ramach gwarancji ERGO Hestia bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty, na każde wezwanie organów celnych, wszelkich kwot wynikających z powstałych w okresie obowiązywania gwarancji długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych oraz odsetek, do uiszczenia których zobowiązany byłby dłużnik, jeżeli zapłacenie określonych tych należności stałoby się wymagalne.

Korzyści dla Zleceniodawcy:

 • uproszczenie prowadzenia składu celnego, agencji celnej,
 • przyspieszenie dokonywania formalności związanych z odprawami celnymi,
 • umożliwienie stosowania odroczeń płatności długów celnych,
 • brak konieczności zapłaty długów celnych w procedurze odprawy czasowej towaru,
 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zamienność z własnymi środkami pieniężnymi, które mogą być składane jako zabezpieczenie długów celnych,
 • zwiększenie wiarygodności i prestiżu importera.

Inne gwarancje ubezpieczeniowe

 Oferta ERGO Hestii obejmuje:

 1. gwarancje stanowiące zabezpieczenie dla uzyskania koncesji,
 2. gwarancje stanowiące zabezpieczenie umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych,
 3. gwarancje środowiskowe,
 4. gwarancje na rzecz Agencji Rynku Rolnego (ARR), w tym gwarancje stanowiące zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,
 5. gwarancje ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, a także gwarancje niezbędne dla uzyskania koncesji lub dofinansowania projektów ze środków unijnych.

Korzyści dla Zleceniodawcy:

 • możliwość otrzymania koncesji lub dofinansowania, 
 • poprawa płynności finansowej poprzez zastąpienie własnych środków pieniężnych składanych jako zabezpieczenie,
 • zwiększenie wiarygodności finansowej.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies