OC

Ubezpieczenie OC

Wykonywanie zawodu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Chroń się przed finansowymi skutkami szkód, które możesz wyrządzić przy wykonywaniu czynności zawodowych

Wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z większą odpowiedzialnością i ryzykiem popełnienia błędu niż innych. Dlatego np. adwokaci, lekarze czy zarządcy nieruchomości są zobowiązani przez prawo do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wykonujesz innego rodzaju pracę, ale chcesz zabezpieczyć się przed konsekwencjami, jakie mogą powstać jeżeli spowodujesz szkodę? W ERGO Hestii masz możliwość zawarcia takiego ubezpieczenia.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zawodowych chroni Ubezpieczonych przed ryzykiem błędów powstałych w związku z wykonywaniem zawodu.

Jeżeli wydarzy się szkoda:

 • ocenimy stan faktyczny i zasadność zgłoszonych przez osobę trzecią roszczeń,
 • wypłacimy odszkodowanie należne osobie trzeciej,
 • pokryjemy koszty pomocy prawnej,
 • pokryjemy koszty wynagrodzeń rzeczoznawców lub ekspertów.

Jakie są korzyści?

Możesz zostać objęty/a ubezpieczeniem niezależnie od tego, czy jesteś zatrudniony/a na umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę. Podstawowy zakres ubezpieczenia jest pojemny, masz również do dyspozycji szeroki katalog klauzul dodatkowych.

Ubezpieczenie oparte jest o „trigger act committed”, tzn. że szkody, które ujawniły się po okresie ubezpieczeniowym zostaną pokryte, jeżeli przyczyna szkody zaistniała w czasie, kiedy obowiązywała ochrona.

oc zawodu2

Dla kogo przeznaczone jest nasze ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kierujemy do przedsiębiorców narażonych w szczególności na wyrządzenie szkody w mieniu lub czystej starty finansowej, czyli przykładowo:

 • geodetów,
 • tłumaczy,
 • dziennikarzy,
 • przedstawicieli zawodów prawniczych (np. adwokatów, radców prawnych, notariuszy),
 • inspektorów ochrony danych osobowych,
 • zarządców nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • certyfikatorów energetycznych,
 • detektywów,
 • biegłych sądowych,
 • agentów celnych,
 • rzeczników patentowych.

Dlaczego warto zakupić nasze ubezpieczenie?

Wykonywanie zawodu

Zapewniamy ochronę w zakresie podstawowym od szkód:

 • w mieniu, polegających na wystąpieniu czystej straty finansowej oraz na osobie -wynikłych z wykonywania czynności zawodowych,
 • wyrządzonych na skutek rażącego niedbalstwa,
 • dokonanych przez podwykonawców (w zakresie, w jakim Ubezpieczeni ponoszą za nich ustawową odpowiedzialność),
 • w dokumentach wykorzystywanych na potrzeby czynności zawodowych – fakturach, planach, aktach itp.
 • wynikłych z posiadania mienia ruchomego i nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby czynności zawodowych (w tym w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy itp.) – OC biura lub gabinetu.

Zakres podstawowy możemy rozszerzyć

Jeżeli potrzebujesz rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozpatrywane w oparciu o obce prawo lub przed obcymi sądami czy też szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych osób trzecich w następstwie wykonywania czynności zawodowych, zwróć się do nas, a dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb poprzez włączenie do niej klauzul dodatkowych.

Ponadto oferujemy możliwość objęcia ochroną ryzyka utraty mienia osób trzecich, przyjętego w pieczę, pod dozór lub kontrolę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych (w tym również utraty wartości pieniężnych oraz pojazdów mechanicznych), a także kosztów ochrony prawnej.

Dla kogo jeszcze przeznaczone jest nasze ubezpieczenie?

Jeżeli pracujesz w zawodzie z którym wiąże się ryzyko wyrządzenia przede wszystkim szkody osobie, np. jako lekarz, pielęgniarka, położna, farmaceuta, psycholog, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, ratownik medyczny, kosmetyczka, kosmetolog, trener, instruktor, nauczyciel - również możemy objąć Cię ochroną na dedykowanych warunkach ubezpieczenia OC zawodu.

Zakres podstawowy możemy rozszerzyć o szkody wyrządzone przez Ubezpieczonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozpatrywane w oparciu o obce prawo lub przed obcymi sądami. Dajemy możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód polegających na naruszeniu dóbr osobistych osób trzecich w następstwie wykonywania przez Ubezpieczonych czynności zawodowych.

W zależności od potrzeb Twojej firmy, jesteśmy w stanie przejąć odpowiedzialność finansową również za niżej wymienione ryzyka związane z wykonywaniem czynności zawodowych:

 • naruszenie praw pacjenta,
 • przeniesienie chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW),
 • szkody wynikłe z użytkowania urządzeń rentgenowskich, laserowych i innej aparatury medycznej i zabiegowej,
 • utratę mienia osób trzecich przyjętego w pieczę, pod dozór lub kontrolę (w tym również utratę wartości pieniężnych oraz pojazdów mechanicznych),
 • koszty ochrony prawnej.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania