OC

Ubezpieczenie OC

Projektant, architekt, inżynier

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Będące Skutkiem Uchybień w Czynnościach Zawodowych z Zakresu Projektowania oraz Obsługi Inżynierskiej Procesu Budowlanego

Chroń się przed finansowymi skutkami błędów w procesie budowlanym

Jeśli prowadzisz biuro architektoniczne czy inżynierskie, to wiesz, że obsługa szeroko pojętego procesu budowalnego może powodować kosztowne błędy. Nasze ubezpieczenie OC pozwala zabezpieczyć Twoje majątkowe interesy na wypadek roszczeń o naprawienie szkody, zgłoszonych przez osoby trzecie. Dzięki temu pokryjemy za Ciebie straty osób trzecich spowodowane Twoimi uchybieniami w czynnościach zawodowych, związanych z projektowaniem lub obsługą inżynierską procesu budowalnego.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Nasze ubezpieczenie kierujemy do:

 • firm projektujących obiekty budowalne lub prowadzących szeroko rozumiany nadzór nad wykonaniem prac budowalnych lub montażowych, biur architektonicznych i inżynierskich,
 • podmiotów polskich lub ich zagranicznych podmiotów zależnych,
 • podmiotów zagranicznych prowadzących działalność w Polsce.

Co obejmuje to ubezpieczenie

Jeśli dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego:

 • ocenimy stan faktyczny i zasadność roszczeń zgłoszonych przez osobę trzecią,
 • w przypadku zaistnienia naszej odpowiedzialności podejmiemy decyzję o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania (suma ubezpieczenia to nawet 50 milionów złotych, w zależności od wysokości uzgodnionej w umowie) lub o konieczności podjęcia obrony przed roszczeniami nienależnymi,
 • pokryjemy koszty pomocy prawnej.

Zawieramy umowy na okres do 36 miesięcy, a w przypadku umów ubezpieczenia związanych z wykonaniem danego kontraktu budowalnego – nawet do 120 miesięcy.


Projekt. tekst


Jeśli dojdzie do wypadku ubezpieczeniowego:

 • ocenimy stan faktyczny i zasadność roszczeń zgłoszonych przez osobę trzecią,
 • w przypadku zaistnienia naszej odpowiedzialności podejmiemy decyzję o uznaniu roszczenia i wypłacie odszkodowania (suma ubezpieczenia to nawet 50 milionów złotych, w zależności od wysokości uzgodnionej w umowie) lub o konieczności podjęcia obrony przed roszczeniami nienależnymi,
 • pokryjemy koszty pomocy prawnej.

Zawieramy umowy na okres do 36 miesięcy, a w przypadku umów ubezpieczenia związanych z wykonaniem danego kontraktu budowalnego – nawet do 120 miesięcy

Korzyści dla Ciebie

Oferujemy szeroki zakres ochrony już w wariancie podstawowym, m.in. w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody:

 • dochodzone w reżimie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, również w przypadku tzw. zbiegu odpowiedzialności,
 • na osobie, w mieniu oraz tzw. czyste straty finansowe i tzw. regresowe kary umowne,
 • wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
 • wyrządzone przez podwykonawców.

Już w podstawowym zakresie ubezpieczenia otrzymujesz również ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody:

 • będące skutkiem przekroczenia planowego terminu, o ile są one następstwem wcześniejszej szkody objętej zakresem ubezpieczenia, wynikłej z uchybienia w czynnościach zawodowych,
 • będące skutkiem przekroczenia ustalonych kosztów, o ile są one następstwem wcześniejszej szkody objętej zakresem ubezpieczenia, wynikłej z uchybienia w czynnościach zawodowych,
 • polegające na konieczności poniesienia kosztów przebudowy obiektu zaprojektowanego lub wykonywanego pod Twoim nadzorem, o ile nie są to koszty z zakresu wykonania lub zastępczego wykonania umowy,
 • wynikające z powolnego oddziaływania temperatury, pyłów, gazów, wilgoci, wycieków cieczy,
 • powstałe wskutek wibracji, osunięcia się ziemi czy osiadania gruntu.
OC

Podstawowy zakres ochrony możesz rozszerzyć o:

 • szkody powstałe poza terytorium Polski, z wyłączeniem szkód powstałych na terenie USA i Kanady,
 • szkody w dokumentach powierzonych w związku z wykonaniem przez Ciebie zobowiązania,
 • szkody wynikłe z uchybień w czynnościach zawodowych, a dotyczące jakichkolwiek maszyn, urządzeń lub instalacji związanych z procesami produkcyjnymi i/lub wytwórczymi.

Ochrona przed finansową odpowiedzialnością za powyższe szkody

Skontaktuj się z nami, aby poznać pełną treść warunków ubezpieczenia i poznać więcej szczegółów dotyczących dodatkowych rozwiązań ubezpieczeniowych. Zachęcamy do kontaktu z jednym z naszych Przedstawicielstw Korporacyjnych.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania