OC

Ubezpieczenie OC

Kadra zarządzająca, prokurenci

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Statutowych Organów lub Dyrekcji Spółki oraz Prokurentów

Zabezpiecz się na wypadek roszczeń spowodowanych błędnymi decyzjami członków władz przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie OC członków statutowych organów lub dyrekcji spółki oraz prokurentów to ubezpieczenie zawodowe. Jeśli pełnisz funkcje zarządcze w spółkach, ubezpieczenie to zapewni Ci ochronę przed roszczeniami osób trzecich oraz samej spółki.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje Cię ochroną od odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone wskutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka władz, dyrekcji spółki albo prokurenta.

ERGO Hestia pokryje szkody i roszczenia, które powstały w związku z uchybieniami w wykonywaniu funkcji członka władz, dyrekcji spółki albo prokurenta, w tym:

 • szkody wyrządzone przez Ciebie osobom trzecim lub spółce,
 • roszczenia skierowane przeciwko Twojemu małżonkowi w ramach wspólności majątkowej,
 • roszczenia skierowane przeciwko Twoim spadkobiercom lub reprezentantom prawnym,
 • szkody zgłoszone nam na piśmie w okresie ubezpieczenia z tytułu uchybień  popełnionych po dacie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Korzyści dla Ciebie

Co zyskujesz?

 • wysokie sumy gwarancyjne, dopasowane do potrzeb zarówno dużych, jak i małych spółek,
 • możliwość zapewnienia ochrony dla większości branż na rynku,
 • zapewnienie bezpieczeństwa finansowego osób mogących występować w sporze wskutek swojego niezawinionego zaniedbania/niedopełnienia obowiązków,
 • pomoc w sytuacji, gdy spółka nie będzie w stanie zapewnić ochrony ww. osobom.

Przykłady możliwych scenariuszy szkodowych

Możliwe scenariusze

 • roszczenie skierowane do Spółki za szkodę wyrządzoną zaniedbaniem członka władz,
 • postępowanie sądowe wszczęte przeciwko prezesowi spółki,
 • udział członka władz w postępowaniu karnym,
 • roszczenie o pokrycie strat wywołanych zaniedbaniem Osoby ubezpieczonej.

Chcesz skorzystać z korzyści, jakie oferuje to ubezpieczenie?

Skontaktuj się z nami. Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania i pomogą wybrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Brokerzy

Pliki do pobrania