OC

Ubezpieczenie OC

EKO Hestia

EKO Hestia. Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku

 

Chroń firmę przed odpowiedzialnością za szkody ekologiczne

Ryzyko wyrządzenia szkody w środowisku naturalnym pojawia się coraz częściej. Niedocenienie jego wagi może przynieść Twojej firmie dotkliwe straty, m.in. wysokie koszty działań zapobiegawczych i naprawczych, a nawet wstrzymanie działalności decyzją administracyjną.

Standardowa umowa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności nie obejmuje odpowiedzialności administracyjnej, a tylko szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody w mieniu, na osobie, czyste straty finansowe). Odpowiedzialność administracyjna to instrument ochrony dobra wspólnego, jakim jest środowisko naturalne, a nie instrument ochrony dóbr osób trzecich.

Ubezpieczenie Twojej odpowiedzialności za szkody w środowisku EKO Hestia powstało właśnie z myślą o zabezpieczeniu odpowiedzialności administracyjnej. Konstrukcja produktu jest dopasowana do polskiego prawa ochrony środowiska i uwzględnia obowiązujące w nim definicje i zasady odpowiedzialności.

Co obejmuje to ubezpieczenie?

EKO Hestia 1

Ubezpieczenie EKO Hestia działa dwutorowo. Obejmuje zarówno Twoją odpowiedzialność administracyjną, wynikająca ze spowodowania bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, jak i Twoją odpowiedzialność cywilną względem osób trzecich.

Ubezpieczenie pokrywa:

 • koszty działań zapobiegawczych (odpowiedzialność administracyjna),
 • koszty działań naprawczych (odpowiedzialność administracyjna),
 • szkody w mieniu i na osobie będące następstwem emisji (odpowiedzialność cywilna),
 • czyste straty finansowe będące następstwem emisji polegające na utracie możliwości korzystania z rzeczy (odpowiedzialność cywilna).

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie *  muszą one:

 • podejmować działania zapobiegawcze w sytuacji bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku,
 • przeprowadzać działania naprawcze w przypadku wystąpienia szkody w środowisku.

Nowy, szerszy zakres odpowiedzialności dotyczy praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych.

Przykład:

Grunty należące do przedsiębiorstwa zostały zanieczyszczone ropą przez wyciek z rurociągu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Obecność zanieczyszczeń stwierdzono w wodach gruntowych i kanalizacji deszczowej. Zakład produkcyjny został zobowiązany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska do wykonania łapacza oleju oraz kompleksowej oceny stanu środowiska. Bez ubezpieczenia Hestia EKO musiałby pokryć wszystkie koszty wynikające z realizacji nałożonych zobowiązań, które z reguły są bardzo wysokie. EKO Hestia 2

Jakie rodzaje szkód obejmuje to ubezpieczenie?

Ubezpieczyciel przejmie od Ciebie odpowiedzialność za szkody:

 • wynikłe z działań nagłych oraz będące następstwem zdarzeń powolnych i stopniowych, 
 • w środowisku w gruntach, bez względu na to, czyją są własnością, w tym w gruntach własnych,
 • w chronionych gatunkach i chronionych siedliskach przyrodniczych,
 • w środowisku, bez ograniczenia do szkód będących następstwem emisji,
 • w środowisku, które powstały na terenie Polski oraz za szkody transgraniczne.

Ubezpieczenie zabezpiecza Cię też przed dochodzonymi, tytułem regresu, kosztami działań zapobiegawczych i naprawczych, poniesionymi i zgłoszonymi Ci przez osoby trzecie (odpowiedzialność cywilna).

Korzyści dla Twojej instytucji

Co zyskujesz?

 • ochrona przed odpowiedzialnością administracyjną, której nie obejmuje standardowa umowa OC z tyt. prowadzonej działalności,
 • ochrona przed odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich,
 • ochrona w zakresie odpowiedzialności administracyjnej świadczona bez względu na to, czy koszty działań zapobiegawczych lub naprawczych ponoszone są na podstawie Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, czy też innych przepisów prawa polskiego, odnoszących się do ochrony środowiska.

Chcesz skorzystać z ubezpieczenia pełnego powyższych korzyści?

Skontaktuj się z nami! Eksperci ERGO Hestii odpowiedzą na Twoje wszystkie pytania. Pozostajemy do Twojej dyspozycji.

*Ustawa zaimplementowała do polskiego prawa przepisy Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

 

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Pliki do pobrania