1. Podstawa ubezpieczenia: Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody będące skutkiem uchybień w czynnościach zawodowych z zakresu projektowania oraz obsługi inżynierskiej procesu budowlanego (Architekci & Inżynierowie).

  Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek uchybień w czynnościach zawodowych, w tym:

     projektowania obiektów budowlanych, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

    wykonywania nadzoru inwestorskiego, pełnienia funkcji inżyniera kontraktu lub innej formy konsultingu inżyniersko-technicznego,

    sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, wykonywania rzeczoznawstwa budowlanego,

    odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,

    szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,

    wypadki będące następstwem zaistniałych w okresie ubezpieczenia uchybień w czynnościach zawodowych (trigger act committed),

    szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe,

    koszty przebudowy obiektu zaprojektowanego lub wykonanego pod nadzorem Ubezpieczonego,

    szkody wyrządzone przez podwykonawców.

  Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

     szkody powstałe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z wyłączeniem szkód powstałych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady),

     koszty przeprojektowania,

     szkody w dokumentach,

     ryzyko projektowania technologicznego.

 2. Podstawa ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego.

     OWU są stopniowo zastępowane warunkami, o których mowa wyżej.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×