Poznaj ubezpieczenie firmy w ERGO Hestii


Ubezpieczenie firmy chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami sytuacji,
które mogą się zdarzyć zarówno w życiu prywatnym, jak i Twojej firmie, oraz
w związku z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej.


Chroń jednocześnie swój majątek prywatny i firmowy. Wybierz idealny dla
siebie wariant i ubezpiecz to, co dla Ciebie cenne (m. in. budynki i lokale,
urządzenia techniczne, wyposażenie, rzeczy osobiste, środki obrotowe, dzieła
sztuki, kolekcje).


W ramach jednej polisy możesz ubezpieczyć kilka lokalizacji, tzn. np. Twoje
biuro, magazyn i sklep, mieszczące się pod różnymi adresami.

Firma

 
Rodzaje ubezpieczeń


Mienie od ognia i zdarzeń losowych
Zapewnij sobie ochronę na wypadek pożaru, uderzenia pioruna, przepięcia instalacji lub innego zdarzenia losowego – w tym  również spowodowanego przez Ciebie lub Twoich pracowników. Ubezpieczone mogą być m.in. budynek, rzeczy osobiste czy wyposażenie.

Mienie od kradzieży
Zyskaj szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku włamania i kradzieży, np. gotówki, wyposażenia, rzeczy osobistych, takich jak laptop czy telefon, antyków czy dzieł sztuki. Elementy zewnętrzne, takie jak neony czy alarm ubezpieczysz dodatkowo od kradzieży zwykłej. Ubezpieczenie obejmuje również rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia, w tym namalowanie graffiti.

OC zawodu
To ubezpieczenie jest obowiązkowe, jeżeli jesteś, np. lekarzem, księgowym czy pośrednikiem nieruchomości. OC zapewni poszkodowanemu pieniądze na pokrycie szkody, którą wyrządzisz w związku z wykonywaniem zawodu.

OC w działalności gospodarczej
Ubezpieczenie zabezpieczy Cię przed ryzykiem wyrządzenia szkody osobie trzeciej w związku z posiadaniem nieruchomości, prowadzeniem działalności gospodarczej i zawodowej. Obejmuje m.in. odpowiedzialność za szkody wynikające np. z wprowadzenia produktu do obrotu (może być to sytuacja, gdy stworzona przez Twoją firmę zabawka zraniła rękę dziecka).

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
NNW zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji, gdy stracisz zdolność do pracy (świadczenie będzie wypłacane w formie miesięcznej renty), a także w razie wypadku, który zdarzy się podczas wypoczynku lub wykonywania pracy. Ubezpieczenie zapewnia m.in. wypłatę świadczenia w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, udzielenie pomocy medycznej i pokrycie kosztów leczenia w razie nieszczęśliwego wypadku. Możesz je wykupić dla siebie, Twoich osób bliskich, jak i pracowników.

Autocasco
AC to ochrona od utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży samochodu. Możesz ubezpieczyć do 15 pojazdów, które służą do celów prywatnych i służbowych. Przyjmujemy odpowiedzialność również za szkody wewnątrz pojazdu wyrządzone nieumyślnie przez kierowcę, pasażerów lub przewożony ładunek (np. wylanie się farby na fotel). Są to tak zwane szkody własne, dostępne w ramach wariantu all risk, czyli ubezpieczenia od wszystkich ryzyk niewyłączonych z zakresu ochrony zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

 

Jakie masz dodatkowe możliwości ochrony?


Bagaż i Cargo
Chronimy mienie prywatne i służbowe (np. telefon, tablet, środki obrotowe oraz gotówkę) w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Ochrona działa na całym świecie i obejmuje także przedmioty należące do Twojego pracodawcy, np. służbowy laptop czy telefon komórkowy.

Assistance majątkowe
To ubezpieczenie dodatkowe, w ramach którego oferujemy dwa rodzaje usług:

  •     Dom i Firma Assistance to pomoc specjalisty oraz naprawa sprzętu komputerowego i AGD/RTV w razie wystąpienia awarii, przepięcia lub zdarzenia losowego.
  •     SOS Assistance to ubezpieczenie, które może okazać się bardzo pomocne, jeśli Twój budynek lub lokal zostaną uszkodzone lub zniszczone wskutek zdarzeń losowych (w tym  powodzi) w sposób uniemożliwiający dalsze zamieszkiwanie. Ubezpieczenie to zapewnia szeroki zakres dostępnych usług, m.in. dozór, transport i składowanie mienia, przewóz ubezpieczonego i jego bliskich, zakwaterowanie, opiekę nad zwierzętami domowymi.

Podróż
Zapewniamy całoroczną ochronę w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w prywatnej i służbowej podróży zagranicznej. Pokrywamy koszty leczenia, ratownictwa i transportu medycznego.Dlaczego to dobry wybór?Możesz ubezpieczyć w jednym pakiecie majątek prywatny i firmowy.

Przejmujemy odpowiedzialność w przypadku szkód wyrządzonych Tobie, ale również przez Ciebie, Twoich bliskich lub pracowników.

Możesz ubezpieczyć wiele działalności (PKD), które wykonujesz.

Znajdź agenta

Jeżeli chcesz otrzymać ofertę albo kupić ubezpieczenie, skontaktuj się z doradcą. Agent ERGO Hestii pomoże Ci w dopasowaniu ubezpieczenia do Twoich potrzeb.