Podstawa ubezpieczenia: Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności projektanta i wykonawcy systemów komputerowych.

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, w tym:

  • wprowadzaniem lub przetwarzaniem danych dla celów statystycznych albo handlowych,
  • doradztwem osobom trzecim dla potrzeb wewnętrznego przetwarzania danych,
  • analizą funkcjonujących systemów przetwarzania danych,
  • organizacją szkoleń i prezentacji,
  • dostarczaniem systemów informatycznych, instrukcji obsługi lub dokumentacji,
  • projektowaniem oprogramowania, modyfikacją lub administracją dotyczącą funkcjonującego oprogramowania,
  • przechowywaniem lub przetwarzaniem danych osobowych osób trzecich,
  • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
  • szkody zgłoszone Ubezpieczycielowi na piśmie w okresie ubezpieczenia, z tytułu czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych po dacie początkowej.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×