Ubezpieczenie pracowników ochrony „Hestia Security”

Podstawa ubezpieczenia: warunki ubezpieczenia pracowników ochrony „Hestia Security”.

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w tym także pracodawcy, zleceniodawcy lub innym pracownikom, w związku z wykonywaniem zawodu pracownika ochrony, w tym:

  • szkody związane z bezpośrednią ochroną fizyczną – stałą, doraźną, albo polegającą na stałym dozorze sygnałów elektronicznych lub konwojowaniu wartości pieniężnych,
  • szkody związane z zabezpieczeniem technicznym – montażem, eksploatacją, konserwacją i naprawą systemów alarmowych oraz urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia,
  • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
  • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

  • koszty pomocy prawnej wraz ze świadczeniem poręczenia majątkowego.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×