Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu

Podstawa ubezpieczenia: ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody polegające na wystąpieniu czystych strat finansowych, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia, w tym:

  • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
  • wypadki wynikłe z czynności zawodowych wykonanych lub zaniechanych w okresie ubezpieczenia,
  • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną).

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP,
  • odpowiedzialność cywilną za podwykonawców,
  • odpowiedzialność cywilną przechowawcy,
  • odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na osobie.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×