Podstawa ubezpieczenia: OWU OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia.

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone  osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt), w tym:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną),
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP,
 • odpowiedzialność cywilną wzajemną pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami,
 • odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości,
 • odpowiedzialność cywilną pracodawcy,
 • odpowiedzialność cywilną przechowawcy,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z emisji substancji niebezpiecznych,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu poddanym obróbce lub innym czynnościom,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez energię,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez półprodukt,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez maszyny lub inne urządzenia wyprodukowane, dostarczone, naprawiane przez osoby objęte ubezpieczeniem,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie,
 • odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe,
 • odpowiedzialność cywilną za koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy ruchomej przez rzecz wolną od wad,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane oddziaływaniem wibracji, osunięciem się ziemi, osiadaniem gruntu,
 • koszty wycofania wadliwego produktu z rynku.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×