Podstawa ubezpieczenia: warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego.

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną osób zaliczonych do kategorii kierownictwa i dozoru ruchu za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone pracownikom zakładu górniczego oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych, w tym:

  • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

  • straty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z zawieszeniem go w czynnościach pracownika dozoru, w okresie toczącego się postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Górniczym, przekraczającym okres wypowiedzenia umowy o pracę,
  • straty poniesione przez Ubezpieczonego wskutek zakazu wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego wydanego przez organ państwowego nadzoru górniczego,
  • mandaty i grzywny nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy oraz sądy orzekające,
  • kary regulaminowe określone Kodeksem Pracy i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nałożone na wniosek państwowego organu nadzoru górniczego lub Państwowej Inspekcji Pracy.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×