Podstawa ubezpieczenia: OWU odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, instruktorów i wychowawców.

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych nauczyciela, instruktora, wychowawcy, w tym:

  • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
  • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną).

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP (z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA i Kanady).
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×