Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Podstawa ubezpieczenia: ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym.

Zakres ubezpieczenia: obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów lub innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym, w tym:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu wykonywania zawodu:
  a) w ramach zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
  b) w ramach zatrudnienia na podstawie wszelkiego rodzaju umów cywilno-prawnych,
  c) w związku z udziałem w komisjach lekarskich,
  d) w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej lub świadczenia na własny rachunek, usług o charakterze medycznym,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną).

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP (z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA i Kanady),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z przeniesienia HIV i innych chorób zakaźnych.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×