Istota ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego dotyczy sytuacji, w której kierujący wyrządzi szkodę innym osobom lub w mieniu osób trzecich. Odszkodowanie, które kierujący jest zobowiązany świadczyć na rzecz poszkodowanego, wypłaci jego Ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie to gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie roszczeń w ramach ustalonej sumy gwarancyjnej oraz chroni majątek sprawcy szkody, który ponosi cywilną odpowiedzialność za jej powstanie.

Zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest ustalony przez Ustawodawcę w odpowiednich aktach prawnych.

Aktualnie Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez kierującego pojazdem mechanicznym, o ile kierujący jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem ubezpieczonym pojazdem szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Ochrona obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, a także powstałe:

  • przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
  • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu mechanicznego,
  • podczas zatrzymania lub postoju.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

  • wyrządzone przez kierującego posiadaczowi lub współposiadaczowi pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem szkód na osobie,
  • wynikłe w przewożonych ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd, który te przedmioty przewoził, 
  • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych, 
  • polegające na zniszczeniu lub skażeniu środowiska.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×