Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to kompleksowe ubezpieczenie należności handlowych, które zabezpiecza przedsiębiorcę przed ryzykiem braku płatności od odbiorcy w kraju i za granicą.

W ramach ubezpieczenia kredytu kupieckiego chronione są należności przedsiębiorcy, powstałe w wyniku stosowania odroczonych terminów płatności (kredytu kupieckiego) za sprzedane towary lub wykonane usługi. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy bezspornych należności niezapłaconych przez dłużnika (kupującego), jeżeli brak zapłaty jest następstwem prawnie stwierdzonej niewypłacalności lub przewlekłej zwłoki.

Korzyści wynikające z ubezpieczenia kredytu kupieckiego:

 • transfer ryzyka niewypłacalności odbiorców na Ubezpieczyciela, 
 • zwiększenie konkurencyjności poprzez wydłużenie terminów płatności lub zwiększenia limitów kredytowych dla odbiorców,
 • zmniejszenie kosztów i czasu związanego z oceną wiarygodności odbiorców,
 • ograniczenie kosztów rezerw, 
 • poprawa płynności finansowej, 
 • zwiększenie wiarygodności przed bankami i instytucjami finansowymi, co przekłada się na lepsze warunki finansowania własnej działalności.
 • zarządzanie umową ubezpieczenia kredytu kupieckiego poprzez dedykowane narzędzie Sol@r Finance.

Solar Finance

Sol@r Finance to internetowy portal obsługi kredytów kupieckich dostępny 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Głównym zadaniem portalu jest wsparcie przedsiębiorcy, który posiada ubezpieczenie kredytu kupieckiego w procesach związanych z jego obsługą.

Szeroki zakres funkcjonalności Sol@r Finance umożliwia między innymi:

 • zarządzanie limitami kredytowymi, 
 • sprawdzanie warunków umowy ubezpieczenia, 
 • informowanie o należnościach przeterminowanych objętych ochroną ubezpieczeniową,
 • zgłaszania roszczeń odszkodowawczych,
 • przygotowywanie przydatnych do analizy raportów graficznych.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×