Gwarancje ubezpieczeniowe zabezpieczające realizację kontraktów

Oferta ERGO Hestii obejmuje:

 1. gwarancje zapłaty wadium
  Gwarancja zapłaty wadium jest jedną z możliwych form wniesienia wadium w przetargu. Wystawiając tę gwarancję, ERGO Hestia zobowiązuje się do zapłaty na rzecz zamawiającego (organizatora przetargu) określonej w gwarancji sumy pieniężnej. Wypłata zostaje zrealizowana w przypadkach spełnienia przesłanek zatrzymania wadium określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych lub regulaminie, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie przetargowe.
 2. gwarancje należytego wykonania umowy
  W ramach gwarancji należytego wykonania umowy ERGO Hestia zobowiązuje się do dokonania zapłaty na rzecz zamawiającego w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. Jest to forma zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań umownych ciążących na wykonawcy, a w szczególności zachowania ustalonych terminów i spełnienia określonych wymogów jakościowych. Treść gwarancji można dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.
 3. gwarancje należytego usunięcia wad i usterek
  W gwarancji należytego usunięcia wad i usterek ERGO Hestia zobowiązuje się do zapłaty za wynikające z kontraktu zobowiązania wykonawcy w przypadku, gdy wykonawca nie usunie wad lub usterek w wykonanym dziele. Gwarancja ta zabezpiecza roszczenia beneficjenta wynikające z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady. Treść gwarancji można dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.
 4. gwarancje zwrotu zaliczki
  Gwarancja zwrotu zaliczki jest stosowana wówczas, gdy inwestor przekazuje środki pieniężne wykonawcy kontraktu w poczet zapłaty za wykonywane prace. W gwarancji zwrotu zaliczki ERGO Hestia zobowiązuje się do wypłaty sumy gwarancyjnej w przypadku, gdy wykonawca, który uzyskał zaliczkę, wykorzysta ją niezgodnie z przeznaczeniem, nie rozliczy jej lub nie zwróci w terminie określonym w umowie.

Korzyści dla Zleceniodawcy:

 • spełnienie wymogu zabezpieczenia na etapie przetargu i w okresie trwania kontraktu bez blokowania w tym celu własnych środków finansowych,
 • zwiększenie wiarygodności finansowej wykonawcy,
 • potwierdzenie wysokiej jakości wykonywanych prac,
 • możliwość uczestnictwa w wielu przetargach równocześnie,
 • większa dostępność niż w przypadku gwarancji bankowych.

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty należności celnych i podatkowych

W ramach gwarancji ERGO Hestia bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłaty, na każde wezwanie organów celnych, wszelkich kwot wynikających z powstałych w okresie obowiązywania gwarancji długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych oraz odsetek, do uiszczenia których zobowiązany byłby dłużnik, jeżeli zapłacenie określonych tych należności stałoby się wymagalne.

Korzyści dla Zleceniodawcy:

 • uproszczenie prowadzenia składu celnego, agencji celnej,
 • przyspieszenie dokonywania formalności związanych z odprawami celnymi,
 • umożliwienie stosowania odroczeń płatności długów celnych,
 • brak konieczności zapłaty długów celnych w procedurze odprawy czasowej towaru,
 • poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez zamienność z własnymi środkami pieniężnymi, które mogą być składane jako zabezpieczenie długów celnych,
 • zwiększenie wiarygodności i prestiżu importera.

Inne gwarancje ubezpieczeniowe

 Oferta ERGO Hestii obejmuje:

 1. gwarancje stanowiące zabezpieczenie dla uzyskania koncesji,
 2. gwarancje stanowiące zabezpieczenie umów o dofinansowanie projektów ze środków unijnych,
 3. gwarancje środowiskowe,
 4. gwarancje na rzecz Agencji Rynku Rolnego (ARR), w tym gwarancje stanowiące zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,
 5. gwarancje ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, a także gwarancje niezbędne dla uzyskania koncesji lub dofinansowania projektów ze środków unijnych.

Korzyści dla Zleceniodawcy:

 • możliwość otrzymania koncesji lub dofinansowania, 
 • poprawa płynności finansowej poprzez zastąpienie własnych środków pieniężnych składanych jako zabezpieczenie,
 • zwiększenie wiarygodności finansowej.
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×