Ubezpieczenie chroni od szkód powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Za nieszczęśliwe wypadki uważa się nagłe, nieprzewidziane zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, w których następstwie osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarła.

Ubezpieczenie to oznacza wiele korzyści dla przedsiębiorcy (pracodawcy), m.in.:

 • pozwala wliczyć składki ubezpieczeniowe w koszty uzyskania przychodu, 
 • zmniejsza ryzyko wypłaty z budżetu firmy na odszkodowania dla pracowników i rodziny w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, 
 • pozwala skutecznie bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pracowników, 
 • pomaga zatrzymać najlepszych lub przyciągnąć niezdecydowanych pracowników, działając jak bardzo pożądany dodatkowy pakiet socjalny, 
 • ułatwia życie jako ubezpieczenie o prostej i taniej konstrukcji. 

Największe korzyści ubezpieczenie NNW daje jednak pracownikowi. Należą do nich:

 • ochrona zdrowia i życia w czasie wykonywania czynności służbowych, 
 • odprawa pośmiertna dla rodziny, 
 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz operacji plastycznej niezbędnych po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku, 
 • wypłata świadczenia za każdy dzień nieobecności w pracy oraz pobytu w szpitalu.

W ofercie ERGO Hestii są trzy warianty ubezpieczenia:

 1. System świadczeń proporcjonalnych

     procent sumy ubezpieczenia odpowiada procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 2. System świadczeń progresywnych

    do 25% - 1% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

    od 26% do 50% - 1,5% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

     od 51% do 75% - 2,5% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,

     od 75% - 3,5% SU za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 3. System świadczeń stałych

    procent sumy ubezpieczenia ustalany jest zgodnie z tabelą oceny uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczony może również liczyć na:

 • zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, 
 • zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów.

Za opłatą dodatkowej składki zakres świadczeń zaistniałych w związku z zaistniałym wypadkiem można rozszerzyć o następujące elementy:

 • zasiłek dzienny z tytułu czasowej pełnej niezdolności do wykonywania pracy, 
 • zwrot kosztów leczenia, 
 • jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej niezdolności do wykonywania pracy, 
 • dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 0,20% SU za każdy dzień pobytu w szpitalu, 
 • zwrot kosztów rehabilitacji w wysokości 5% sumy ubezpieczenia, 
 • zwrot kosztów operacji plastycznej do 15% sumy ubezpieczenia. 

Koszty leczenia, rehabilitacji oraz operacji plastycznej zwracane są wyłącznie wtedy, jeśli poniesiono je na terytorium RP.

Bez względu na wybrany wariant i zakres ubezpieczenia oraz bez opłacania dodatkowej składki Ubezpieczony może skorzystać z usług assistance w zakresie podstawowym na terytorium kraju.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×