Ubezpieczenie strat finansowych przedsiębiorcy powstałych w następstwie szkody materialnej w jego majątku.

Celem ubezpieczenia utraty zysku jest zrekompensowanie przedsiębiorcy strat finansowych powstałych w następstwie poniżej wymienionych zdarzeń:

  • utraty zysku netto,
  • straty spowodowanej koniecznością ponoszenia kosztów stałych,
  • straty spowodowanej koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów (wzrostu kosztów wytwarzania),
  • straty spowodowanej koniecznością poniesienia kosztów na kontynuowanie działalności.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest jednoczesne zawarcie w ERGO Hestii umowy ubezpieczenia mienia od szkód materialnych na ten sam okres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie utraty zysku obejmuje straty finansowe przedsiębiorcy (w okresie odszkodowawczym) powstałe w wyniku poniesienia przez Ubezpieczonego szkody materialnej powstałej wskutek:

  • działania ognia lub innych nazwanych zdarzeń losowych,
  • wszystkich ryzyk niewymienionych z nazwy,
  • mechanicznych lub elektrycznych awarii maszyn i urządzeń.

Szczególnym rodzajem ubezpieczenia utraty zysku jest ubezpieczenie przyszłych strat finansowych inwestora projektu budowlano-montażowego, np. powstałych w wyniku opóźnienia przekazania do eksploatacji obiektu budowlano-montażowego, na skutek szkód materialnych powstałych w trakcie realizacji robót.

Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o straty finansowe poniesione przez określonych dostawców lub odbiorców przedsiębiorcy lub wskutek wystąpienia ubezpieczonych zdarzeń losowych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przedsiębiorcy. Straty te muszą uniemożliwiać dostęp i normalne prowadzenie działalności w tym zakładzie.

Ubezpieczający w momencie zawarcia umowy określa maksymalny okres odszkodowawczy, który powinien odpowiadać przewidywanemu okresowi zakłóceń lub przerwy w działalności gospodarczej, jakie mogą wystąpić bezpośrednio wskutek szkody w mieniu.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o kwotę wypłaconych odszkodowań.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×