Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń obejmuje ochroną maszyny i urządzenia przedsiębiorcy kwalifikujące się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, włączone do eksploatacji po pozytywnym zakończeniu prób i testów.

Maszyny i urządzenia objęte są ochroną podczas eksploatacji, napraw, remontów oraz montażu, demontażu, a także podczas związanego z naprawami lub remontami transportu wewnątrzzakładowego.

Ubezpieczenie obejmuje ochronę maszyn i urządzeń przedsiębiorcy od szkód powstałych wskutek wszelkich zdarzeń, niewyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, w szczególności:

  • błędów w projektowaniu lub konstrukcji, 
  • błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału, 
  • eksploatacji, w wyniku: niewłaściwej obsługi, wandalizmu, rozerwania wskutek siły odśrodkowej, braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, poluzowania się części, dostania się ciała obcego, niedoboru wody w kotłach maszyn parowych. 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń jest produktem typu All Risk, co oznacza, że obejmuje ochroną szkody materialne powstałe wskutek różnego rodzaju awarii mechanicznych lub elektrycznych, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczający może zmienić zakres ubezpieczenia poprzez włączenie klauzul dodatkowych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Sumę ubezpieczenia ustala Ubezpieczający na podstawie wartości odtworzeniowej maszyn i urządzeń zgłoszonych do ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o kwotę wypłaconych odszkodowań.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×