Komunikat dotyczący rozpatrywania roszczeń z tytułu niezdolności do pracy, mającej charakter całkowity lub trwały

Szanowni klienci,

mając na uwadze działanie w najlepszym interesie ubezpieczających, ubezpieczonych oraz uprawnionych z umów ubezpieczenia zawartych z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. (dalej: „ERGO Hestia”) uprzejmie informujemy, że ERGO Hestia wprowadziła zmiany w procedurze obsługi roszczeń z tytułu wystąpienia niezdolności do pracy, mającej charakter całkowity lub trwały.

W wyniku wprowadzonych zmian ERGO Hestia nie wymaga obowiązkowego przedstawienia orzeczenia organu rentowego dotyczącego niezdolności do pracy. Decyzja w przedmiocie świadczenia zostanie podjęta na podstawie dokumentacji medycznej lub orzeczenia lekarza orzecznika powołanego przez ERGO Hestię, z zastrzeżeniem pozostałych warunków uznawania Ubezpieczonego za niezdolnego do pracy, określonych w umowie ubezpieczenia.