OC

Ubezpieczenie OC

Dozór górniczy

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego

Chroń swoje finanse przed błędami w dozorze górniczym

Praca w dozorze górniczym to odpowiedzialne zajęcie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego chroni Cię od finansowych następstw szkód na osobie lub w mieniu, wyrządzonych pracownikom zakładu górniczego oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu. Jeśli nie wykonasz czynności zawodowych lub wykonasz je nienależycie, będziesz musiał ponieść konsekwencje finansowe tego zdarzenia. Jeśli wykupisz ubezpieczenie OC - ERGO Hestia pokryje Twoje wydatki.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie kierujemy do osób pełniących funkcje kierownicze oraz funkcje dozoru ruchu górniczego. Ubezpieczenie nie obejmuje osób niezwiązanych bezpośrednio z dozorowaniem ruchu zakładu górniczego (zatrudnionych przykładowo na stanowiskach administracyjnych, ekonomiczno-księgowych czy socjalnych).

Ubezpieczenie oferowane jest wyłącznie w formule grupowej, nie ma możliwości wykupienia go dla pojedynczej osoby fizycznej.

Od czego chroni to ubezpieczenie?

Już w podstawowym zakresie ubezpieczenie OC osób wykonujących czynności dozoru górniczego zapewnia:

 • ocenę stanu faktycznego i zasadności zgłoszonych przez osobę trzecią roszczeń,
 • wypłatę odszkodowania należnego osobie trzeciej,
 • ochronę przed szkodami wyrządzonymi nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.

Dozór górniczy

Za opłatą dodatkowej składki możesz rozszerzyć zakres podstawowy ubezpieczenia OC osób wykonujących czynności dozoru górniczego o:

 • straty poniesione przez Ciebie w związku z zawieszeniem w czynnościach na czas toczącego się postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Górniczym,
 • straty poniesione przez Ciebie wskutek zakazu wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego wydanego przez organ państwowego nadzoru górniczego,
 • mandaty i grzywny nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy oraz sądy orzekające,
 • kary regulaminowe określone Kodeksem pracy i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nałożone na wniosek państwowego organu nadzoru górniczego lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Korzyści

Co zyskujesz?

 • rozwiązanie stworzone dla Ciebie i dopasowane do specyfiki grupy zawodowej do której należysz,
 • kompleksową ochronę dla szkód w mieniu i na osobie wyrządzonych pracownikom oraz osobom trzecim przebywającym na terenie zakładu górniczego,
 • ochronę dla szkód dochodzonych w reżimie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej,
 • ochronę dla szkód wyrządzonych nieumyślnie i wskutek rażącego niedbalstwa,
 • ochronę dla szkód powstałych w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • jasne i precyzyjne zapisy warunków ubezpieczenia.
Dozórgórniczy2


Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących czynności dozoru górniczego?
  

Skontaktuj się z nami. Przedstawimy jego szczegóły i przygotujemy spersonalizowaną ofertę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pliki do pobrania