Porozumienie z UOKiK w sprawie umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z dnia 1 stycznia 2017 roku

Na mocy Porozumienia z dnia 20 grudnia 2016 roku zawartego pomiędzy Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. (dalej „ERGO Hestia”) a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej „UOKiK”) oraz dążąc do zapewnienia równego traktowania Klientów ERGO Hestii i poszanowania Ich interesów,

A. ERGO Hestia informuje, iż w zakresie umów ubezpieczenia obowiązujących na dzień 1 grudnia 2016 możliwe jest zawarcie aneksów do umów ubezpieczenia na życie zawartych na podstawie ogólnych warunków następujących ubezpieczeń: 

a) Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową EVENTUS DUO – umowy zawierane od 24.07.2010 r. do 31.12.2015 r.;

b) Ubezpieczenie inwestycyjne z regularną składką ubezpieczeniową ADVANTA – umowy zawierane od 15.07.2008 do 20.12.2012;

c) Ubezpieczenie inwestycyjne z regularną składką ubezpieczeniową DUO INVEST - umowy zawierane od 01.09.2012 r. do 20.12.2012 r.;

d) Ubezpieczenie inwestycyjne z regularną składką ubezpieczeniową INVENTUS - umowy zawierane od 01.02.2009 r. do 20.12.2012 r.;

e) Ubezpieczenie na życie ze składką regularną DUO BENEFIT - umowy zawierane od 13.04.2015 r. do 31.12.2015 r.;

f)  Ubezpieczenie na życie ze składką regularną DUO BENEFIT - umowy zawierane od 13.04.2015 r. do 31.12.2015 r.;

g) Ubezpieczenie na życie ze składką regularną GRAND DUO - umowy zawierane od 20.04.2015 r. do 31.12.2015 r.;

h) Grupowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

i) Ubezpieczenie Inwestycyjne Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów w Alior Bank SA - umowy zawierane od 16.04.2013 r. do 02.03.2014 r.

B. W odniesieniu do Klientów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia wskazane w punkcie A, na mocy zawartego aneksu, zmienione zostaną zasady i warunki realizacji świadczeń z tytułu wypłaty wartości wykupu, w ten sposób że:

a) Wartość wykupu całkowitego lub wartość wykupu częściowego wyniesie:

Rok polisowy: Wartość wykupu całkowitego jako % wartości konta podstawowego, lub odpowiednio wartość wykupu częściowego jako % części wartości konta podstawowego:
W 1 roku 75%
W 2 roku 80%
W 3 roku 85%
W 4 roku 87%
W 5 roku 89%
W 6 roku 91%
W 7 roku 93%
W 8 roku 95%
W 9 roku 98%
W 10 roku 100%

b) Przy wykupie całkowitym w żadnym przypadku różnica pomiędzy wartością konta podstawowego, a kwotą świadczenia z tytułu wykupu nie będzie większa niż 5.000 zł,

c) Przy wykupie częściowym w żadnym przypadku różnica pomiędzy wartością wnioskowanej przez ubezpieczającego do wypłaty części konta podstawowego, a kwotą świadczenia z tytułu wykupu częściowego nie będzie większa niż 5.000 zł,

d) Świadczenie nie będzie w żadnym przypadku niższe od poziomu przewidzianego ogólnymi warunkami ubezpieczenia, na podstawie których zawarto umowę ubezpieczenia,

e) W odniesieniu do świadczeń z tytułu wykupów całkowitych lub częściowych realizowanych na rzecz ubezpieczających, którzy w dniu składania wniosku o wypłatę lub w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia ukończyli 70. rok życia, świadczenie obejmuje w każdym przypadku 100% wartości konta podstawowego (lub jego wnioskowanej części). Zasada ta dotyczy wszystkich umów ubezpieczenia obowiązujących w dniu 1 grudnia 2016r, również jeśli były objęte decyzją Prezesa UOKiK nr RGD 6/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku (dalej jako: „Decyzja zobowiązująca”),

f) Jeżeli umowa ubezpieczenia nie przewiduje pojęcia konta podstawowego, w miejsce to stosuje się pojęcie indywidualnego rachunku jednostek uczestnictwa.

C. ERGO Hestia informuje również o możliwości zawarcia ugód z ubezpieczającymi, którzy zawarli umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wymienione w punkcie D lub umowy ubezpieczenia objęte Decyzją zobowiązującą (dalej zwane łącznie: „Umowy 61+”) i jednocześnie (wszystkie poniższe warunki muszą być spełnione łącznie):

a) Umowa 61+ została zawarta po 1 stycznia 2008 roku i rozwiązana przed dniem wejścia w życie Porozumienia,

b) ubezpieczający w dniu zawarcia Umowy 61+ miał ukończony 61. rok życia,

c) ubezpieczający w dniu rozwiązania Umowy 61+ miał ukończony 65. rok życia,

d) wniosek ubezpieczającego o zawarcie ugody zostanie złożony w ERGO Hestii najpóźniej do 1 stycznia 2020 roku.

Na podstawie ugód ERGO Hestia wypłaci kwotę różnicy pomiędzy świadczeniem z tytułu wartości wykupu otrzymanym przez ubezpieczającego a świadczeniem ustalonym na zasadach wskazanych w punkcie B lit. a)-d).

D.ERGO Hestia informuje, iż zawarcie ugód, o których mowa w punkcie C możliwe jest w odniesieniu do umów ubezpieczenia na życie zawartych na podstawie ogólnych warunków następujących ubezpieczeń:

a) Indywidualne ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym HESTIA FUNDUSZ;

b) Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym HESTIA FUNDUSZ;

c) Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym z Regularną Składką Ubezpieczeniową EVENTUS DUO – umowy zawierane od 24.07.2010 r. do 31.12.2015 r.;

d) Ubezpieczenie inwestycyjne z regularną składką ubezpieczeniową ADVANTA;

e) Ubezpieczenie inwestycyjne z regularną składką ubezpieczeniową DUO INVEST;

f)  Ubezpieczenie inwestycyjne z regularną składką ubezpieczeniową INVENTUS;

g) Ubezpieczenie na życie ze składką regularną DUO BENEFIT - umowy zawierane od 13.04.2015 r. do 31.12.2015 r.;

h) Ubezpieczenie na życie ze składką regularną DUO BENEFIT - umowy zawierane od 13.04.2015 r. do 31.12.2015 r.;

i) Ubezpieczenie na życie ze składką regularną GRAND DUO - umowy zawierane od 20.04.2015 r. do 31.12.2015 r.;

j) Grupowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA;

k) Ubezpieczenie Inwestycyjne Program Inwestycyjno-Rentowy Hestia Lepsze Perspektywy dla Klientów w Alior Bank SA;

l) Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym;

m) Indywidualna Kontynuacja Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym.

E.  Podpisanie przez ubezpieczającego aneksu do umowy ubezpieczenia lub ugody nie zamyka mu drogi do dochodzenia jego prawnie chronionych interesów na drodze sądowej, w tym dochodzenia dalej idących roszczeń dotyczących wartości wykupu, niż uregulowanych aneksem.

F. Konsumenci powinni się komunikować z ERGO Hestia wypełniając formularz kontaktowy:

Przejdź do obsługi