image

Fundusz Międzynarodowy

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
2,97
4,98
6,77
11,15
0,81
-4,18
16,12
36,24

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • Fundusz Międzynarodowy
 • UFMI
 • mieszany
 • wrzesień 2000
 • nie dotyczy
 • PLN
 • Hestia Kapitał, Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK PROFIT, Hestia Fundusz, Sjesta, Eventus Plus

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu Międzynarodowego jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu Międzynarodowego poprzez lokowanie środków pieniężnych w aktywa o średnim bądź wysokim stopniu ryzyka. W celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego, portfel Funduszu Międzynarodowego tworzony jest w oparciu o papiery wartościowe wyemitowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. W skład aktywów Funduszu Międzynarodowego wchodzą: krajowe dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, akcje spółek dopuszczone do publicznego obrotu na rynku krajowym, papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynkach zagranicznych, w tym akcje i dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych lokujących swe aktywa na rynkach krajowych i zagranicznych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych lokujących swe aktywa na rynkach krajowych i zagranicznych, lokaty bankowe i środki pieniężne. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w których Fundusz Międzynarodowy lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa Funduszu Międzynarodowego może ulegać znacznym zmianom wraz z wahaniami notowań instrumentów finansowych znajdujących się w jego portfelu.

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne