Fundusz Międzynarodowy

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% -0,82 2,95 3,56 20,76 22,38 18,40 24,69 43,83

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Międzynarodowy
Kod UFMI
Typ funduszu mieszany
Data utworzenia wrzesień 2000
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Hestia Kapitał, Hestia Fundusz, Sjesta, Eventus Plus

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu Międzynarodowego jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu Międzynarodowego poprzez lokowanie środków pieniężnych w aktywa o średnim bądź wysokim stopniu ryzyka. W celu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego, portfel Funduszu Międzynarodowego tworzony jest w oparciu o papiery wartościowe wyemitowane zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych. W skład aktywów Funduszu Międzynarodowego wchodzą: krajowe dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, akcje spółek dopuszczone do publicznego obrotu na rynku krajowym, papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynkach zagranicznych, w tym akcje i dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych lokujących swe aktywa na rynkach krajowych i zagranicznych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych lokujących swe aktywa na rynkach krajowych i zagranicznych, lokaty bankowe i środki pieniężne. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w których Fundusz Międzynarodowy lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa Funduszu Międzynarodowego może ulegać znacznym zmianom wraz z wahaniami notowań instrumentów finansowych znajdujących się w jego portfelu.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×