image

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
0,12
0,31
0,67
0,99
1,04
-1,33
0,61
26,22

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE
 • UFIBI
 • dłużny
 • październik 2004
 • nie dotyczy
 • PLN
 • IKE

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu Bezpiecznego Inwestowania IKE jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim profilu ryzyka. W skład Aktywów Funduszu Bezpiecznego Inwestowania IKE wchodzą: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, lokaty bankowe, środki pieniężne. Ze względu na charakter kształtowania sie cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Bezpiecznego Inwestowania IKE lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać niewielkim zmianom.

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne