image

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
0,22
0,64
1,51
3,40
6,35
6,49
6,90
129,09

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • Fundusz Bezpiecznego Inwestowania
 • UFBI
 • pieniężny
 • styczeń 1998
 • nie dotyczy
 • PLN
 • Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK PROFIT, Hestia Fundusz, Sjesta, Eventus Plus, Hestia Kapitał

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu Bezpiecznego Inwestowania jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim profilu ryzyka, z zachowaniem gwarantowanego poziomu ceny jednostki uczestnictwa. W skład Aktywów Funduszu Bezpiecznego Inwestowania wchodzą: dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Bezpiecznego Inwestowania lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać niewielkim zmianom. Ubezpieczyciel gwarantuje, iż cena jednostki uczestnictwa w stosunku półrocznym nie obniży się (średnia cena jednostki uczestnictwa z ostatnich 6 miesięcy nie będzie niższa niż analogiczna średnia z poprzednich 6 miesięcy).

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne