jdg nww

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty?Sprawdź, jak wyjaśnić sprawę

Jeśli otrzymałeś od nas wezwanie do zapłaty prawdopodobnie zaistniała jedna z poniższych sytuacji:Nie opłaciłeś składki?

Zawierając z Tobą umowę ubezpieczenia zobowiązaliśmy się świadczyć ochronę, a Ty zobowiązałeś się do opłacenia składki w terminie wskazanym na polisie. Jeśli tego nie zrobiłeś, prosimy o jak najszybszą wpłatę.

Składkę możesz opłacić:

  • przelewem, na poczcie, w banku
  • poprzez link do płatności, jaki otrzymasz w wiadomości SMS lub e-mail od ERGO Hestii,
  • za pomocą indywidualnego iKonta ubezpieczeniowego, do którego możesz zalogować się na stronie:

Dzięki uregulowaniu płatności za polisę w wyznaczonym terminie, zachowasz ciągłość ochrony obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Nieopłacenie składki może spowodować:

  • brak ochrony w zakresie ryzyk dodatkowych, takich jak NNW lub Assistance pojazdu,
  • naliczenie odsetek ustawowych za opóźnienie,
  • przekazanie należności do firmy windykacyjnej lub na drogę postępowania sądowego.

Kupiłeś auto z ważną polisą OC?

Wraz z zakupem pojazdu, prawa i obowiązki związane z umową ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę. Umowa jest ważna do końca okresu, na który została wystawiona – chyba, że wypowie ją nowy właściciel.

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty, ponieważ zaistniała jedna z poniższych sytuacji:

 • sprzedający nie opłacił polisy w całości,
 • Twoja składka za polisę OC jest wyższa niż składka sprzedającego.


Jak to możliwe? Składka wyliczana jest na podstawie przebiegu ubezpieczenia OC pobieranego z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że składka wyliczona dla poprzedniego właściciela może różnić się od składki wyliczonej dla Ciebie i wiązać się z koniecznością dopłaty z Twojej strony.

Pamiętaj, że polisę, którą otrzymałeś wraz z pojazdem, możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie jej obowiązywania. Jeśli to zrobisz, prześlij skan lub zdjęcie wypowiedzenia umowy OC posiadacza pojazdu mechanicznego za pomocą formularza internetowego zatytułowanego "Chcę zgłosić zakup pojazdu ubezpieczonego w ERGO Hestii i kontynuować polisę lub z niej zrezygnować" w sekcji "Pojazd".

Jako podstawę wskaż art. 31 (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Pamiętaj o własnoręcznym podpisie na dokumencie.


Po otrzymaniu Twojego wypowiedzenia, ponownie przeliczymy składkę i powiadomimy Cię, jaką kwotę będziesz musiał zapłacić za okres od dnia zakupu pojazdu do dnia złożenia wypowiedzenia.

Jeśli zostałeś posiadaczem pojazdu w wyniku innych okoliczności niż zakup pojazdu (np. wskutek darowizny czy nabycia spadku), przekaż nam dokument potwierdzający zmianę własności. Może nim być kopia, skan lub zdjęcie dokumentu.

Przesłane dokumenty muszą zawierać poniższe dane:

 • datę przeniesienia prawa własności,
 • numer rejestracyjny pojazdu (lub nr VIN),
 • numer polisy,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL nowego właściciela,
 • w przypadku firmy - nazwę, adres siedziby i nr REGON.

Kupiłeś polisę w innym TU, a naszej nie wypowiedzialeś?

Skończyła Ci się polisa OC i masz już nową w innym Towarzystwie Ubezpieczeń, a teraz otrzymałeś od ERGO Hestii wezwanie do zapłaty? Jeśli nie złożyłeś wypowiedzenia wygasającej polisy, umowa ubezpieczenia OC pojazdu wznowiła się automatycznie na kolejny rok.

Aby ograniczyć koszty związane z odnowieniem polisy, jak najszybciej prześlij nam wypowiedzenie z własnoręcznym podpisem, wskazując art. 28 a (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Przeliczymy składkę. Twoim obowiązkiem będzie zapłata części składki za okres od dnia rozpoczęcia ochrony do dnia złożenia wypowiedzenia. Druk wypowiedzenia znajduje się w sekcji "Pojazd" pod formularzem zatytułowanym "Chcę zgłosić zakup pojazdu ubezpieczonego w ERGO Hestii i kontynuować polisę lub z niej zrezygnować".

Sprzedałeś auto i nie poinformowałeś nas o tym?

Musisz nas o tym poinformować w ciągu 14 dni.

Prześlij umowę kupna-sprzedaży, fakturę lub oświadczenie zawierające: dane sprzedającego i kupującego wraz z nr PESEL, dane pojazdu oraz datę sprzedaży.

Składka była opłacana w ratach?

Od dnia zbycia pojazdu do dnia powiadomienia ERGO Hestii o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu, odpowiadasz za uregulowanie należności z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia solidarnie z nabywcą.

Zgłoś sprzedaż szybko i bezpiecznie:

 • zgłoś to za pomocą formularza internetowego zatytułowanego: "Chcę zgłosić sprzedaż pojazdu ubezpieczonego w ERGO Hestii" w sekcji "Pojazd"
 • zrób to samodzielnie w iKoncie ubezpieczeniowym:

Jeżeli prawo własności zostało przeniesione inaczej niż drogą sprzedaży (np. darowizna lub spadek), koniecznie przekaż nam dokument, który potwierdza zmianę własności. Może nim być kopia, skan lub zdjęcie np. umowy darowizny lub dokumentu potwierdzającego nabycie spadku.

Przesłane dokumenty muszą zawierać poniższe dane:

  • datę przeniesienia prawa własności,
  • numer rejestracyjny pojazdu (lub nr VIN),
  • numer polisy,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL nowego właściciela,
  • w przypadku firmy - nazwę, adres siedziby i nr REGON.

Byłeś sprawcą kolizji/wypadku?

Spowodowałeś szkodę, a ERGO Hestia po wypłacie odszkodowania Poszkodowanemu zwróciła się do Ciebie o zwrot wypłaconych środków? To oznacza, że miała miejsce jedna z poniższych okoliczności:

 • prowadziłeś auto w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii),,
 • nie posiadałeś wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem,
 • odjechałeś z miejsca zdarzenia,
 • spowodowałeś kolizję/wypadek pojazdem nieobjętym umową ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Podstawę prawną dochodzenia roszczeń regresowych znajdziesz w art. 828 Kodeksu cywilnego oraz w art. 43 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Po otrzymaniu od nas wezwania do zapłaty:

 • masz obowiązek uregulować należność we wskazanym terminie. Jeśli tego nie zrobisz, mamy prawo przekazać sprawę do firmy windykacyjnej lub skierować ją na drogę postępowania sądowego,
 • jesteś zobowiązany do zwrotu żądanej kwoty we wskazanym terminie. Brak zapłaty może spowodować nieprzyjemne konsekwencje. Należność możemy przekazać do firmy windykacyjnej bądź skierować sprawę na drogę sądową, co spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów.

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości związane z otrzymanym wezwaniem do zapłaty?

Skontaktuj się bezpośrednio z osobą zajmującą się Twoją sprawą. Jej numer telefonu oraz adres e-mail znajdziesz w nagłówku wezwania.

Byłeś sprawcą zalania albo innej szkody majątkowej?

Zalałeś mieszkanie sąsiadów?

Po wypłaceniu im odszkodowania z polisy mienia, mamy prawo zwrócić się do Ciebie z prośbą o zwrot kosztów.

Po otrzymaniu od nas wezwania do zapłaty musisz uregulować należność we wskazanym terminie. Jeśli tego nie zrobisz, mamy prawo przekazać sprawę do firmy windykacyjnej lub skierować ją na drogę postępowania sądowego.

Posiadasz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ważne w dniu wystąpienia szkody? Prześlij do nas kopię polisy.

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości związane z otrzymanym wezwaniem do zapłaty?

Skontaktuj się bezpośrednio z osobą zajmującą się Twoją sprawą. Jej numer telefonu oraz adres e-mail znajdziesz w nagłówku wezwania.

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

Warto wiedzieć: