Para w trakcie posiłku i pies

Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym

funduszem kapitałowym PROFIT

Inwestycyjno-ochronny chrakter ubezpieczenia

Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym PROFIT to umowa grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Produkt jest wycofany z oferty, przy czym ERGO Hestia jest zobowiązana do realizacji umów zawartych z Ubezpieczającym na rachunek Ubezpieczonych.

W ramach umowy ubezpieczenia w części inwestycyjnej składka ubezpieczeniowa, opłacana przez Ubezpieczającego, przeznaczana jest na nabycie jednostek uczestnictwa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, oferowanych przez ERGO Hestię i dostępnych dla Ubezpieczonych.

W ramach umowy ubezpieczenia w części ochronnej składka ubezpieczeniowa, opłacana przez Ubezpieczającego, przeznaczana jest na ochronę ubezpieczeniową.

O alokacji składki ubezpieczeniowej w dostępne dla Ubezpieczonego Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe decyduje Ubezpieczony.

Notowania funduszy UFK

Nota prawna

Inwestowanie w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ramach ubezpieczenia inwestycyjnego wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, które oznacza ryzyko utraty części, a nawet całości wartości zainwestowanego kapitału.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. nie gwarantuje realizacji założonego celu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Przed przystąpieniem do ubezpieczenia należy zapoznać się Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz postanowieniami umowy ubezpieczenia dotyczącymi praw i obowiązków Ubezpieczonego, które określają zasady świadczenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty świadczeń, definicje zdarzeń ubezpieczeniowych, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, zasady ustalania składki ubezpieczeniowej oraz opłaty ponoszone w ramach ubezpieczenia inwestycyjnego. Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są u Ubezpieczającego.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.