image

Fundusz Zrównoważony

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
2,65
4,09
6,46
12,58
6,31
-0,65
7,22
141,11

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • Fundusz Zrównoważony
 • UFZR
 • mieszany
 • styczeń 1998
 • nie dotyczy
 • PLN
 • Hestia Kapitał, Hestia Fundusz, Grupowe Ubezpieczenie na Życie z UFK PROFIT, Sjesta, Eventus Plus

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu Zrównoważonego jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu Zrównoważonego poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim bądź średnim profilu ryzyka. W skład Aktywów Funduszu Zrównoważonego wchodzą: akcje spółek dopuszczone do publicznego obrotu, dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Zrównoważony lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać zmianom.

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne