Fundusz Zrównoważony

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 0,31 1,67 3,65 10,36 8,85 5,36 7,49 146,01

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Zrównoważony
Kod UFZR
Typ funduszu mieszany
Data utworzenia styczeń 1998
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Hestia Kapitał, Hestia Fundusz, Sjesta, Eventus Plus

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu Zrównoważonego jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu Zrównoważonego poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim bądź średnim profilu ryzyka. W skład Aktywów Funduszu Zrównoważonego wchodzą: akcje spółek dopuszczone do publicznego obrotu, dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Zrównoważony lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać zmianom.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×