Fundusz Zrównoważony ESALIENS

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 1,33 1,52 2,76 11,36 5,64 1,98 6,00 15,45

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Zrównoważony ESALIENS
Kod UFZ-LM
Typ funduszu mieszany
Data utworzenia lipiec 2008
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Sjesta, Eventus Plus, Advanta, Inventus, Duo Invest, Grand Duo, Duo Benefit, Eventus Duo

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu, poprzez inwestowanie środków pieniężnych przy zachowaniu średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego. W skład Aktywów Funduszu wchodzą: akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, instrumenty strukturyzowane i instrumenty pochodne dostosowane do profilu ryzyka. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które lokowane są aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać istotnym zmianom.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×