image

Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
3,71
5,90
8,67
16,08
10,31
0,73
4,97
16,92

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu ESALIENS
 • UFSW-LM
 • mieszany
 • lipiec 2008
 • nie dotyczy
 • PLN
 • Inventus, Grand Duo, Sjesta, Eventus Duo (początek ochrony przed 18.11.2021), Advanta, Duo Invest, Eventus Plus, Duo Benefit (początek ochrony przed 18.11.2021)

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, poprzez inwestowanie środków pieniężnych, przy zachowaniu niskiego i średniego ryzyka inwestycyjnego. W skład Aktywów Funduszu wchodzą: akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, instrumenty strukturyzowane i instrumenty pochodne dostosowane do profilu ryzyka. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które lokowane są Aktywa Funduszu, cena jednostki uczestnictwa może ulegać niewielkim zmianom.

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne