image

Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
0,52
2,62
3,61
6,98
2,19
-6,02
-4,65
21,57

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • Fundusz Bezpiecznego Inwestowania PPE
 • UFPBI
 • obligacyjny
 • kwiecień 2002
 • nie dotyczy
 • PLN
 • Pracownicze Programy Emerytalne

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Netto Funduszu poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim profilu ryzyka. Aktywa Funduszu inwestowane są:
1. do 100% bieżącej wartości Funduszu w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski,
2. do 10% bieżącej wartości Funduszu w akcje instytucji finansowych operujących na rynku kapitałowym, lokujących swe aktywa w instrumenty finansowe określone w pkt 1, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu,
3. do 98% bieżącej wartości Funduszu w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
4. do 30% bieżącej wartości Funduszu w lokaty bankowe. Ze względu na charakter kształtowania się wartości instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje swe aktywa, wartość jednostki uczestnictwa może ulegać niewielkim zmianom.

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne