Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 1,73 5,69 11,50 25,66 19,58 16,92 23,34 126,90

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Agresywnego Inwestowania PPE
Kod UFPAI
Typ funduszu mieszany
Data utworzenia kwiecień 2002
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Pracownicze Programy Emerytalne

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Netto Funduszu poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o średnim bądź wysokim stopniu ryzyka. Aktywa Funduszu inwestowane są:
1. do 30% bieżącej wartości Funduszu w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (w przypadkach uzasadnionych interesem Ubezpieczonych udział może zwiększyć się do 100%),
2. do 100% bieżącej wartości Funduszu w akcje instytucji finansowych operujących na rynku kapitałowym, lokujących swe aktywa w instrumenty finansowe określone w pkt 1, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu,
3. do 98% bieżącej wartości Funduszu w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
4. do 70% bieżącej wartości Funduszu w akcje dopuszczone do publicznego obrotu (w przypadkach uzasadnionych interesem Ubezpieczonych udział może zostać obniżony lub zwiększony do 90 %),
5. do 30% bieżącej wartości Funduszu w lokaty bankowe. Ze względu na charakter kształtowania się wartości instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje swe aktywa, wartość jednostki uczestnictwa może ulegać znacznym zmianom

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×