image

Fundusz Pieniężny ESALIENS

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
0,89
2,38
3,55
8,84
9,28
6,73
5,36
14,55

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • Fundusz Pieniężny ESALIENS
 • UFP-LM
 • pieniężny
 • lipiec 2008
 • nie dotyczy
 • PLN
 • Advanta, Duo Benefit (początek ochrony przed 18.11.2021), Inventus, Sjesta, Eventus Plus, Grand Duo, Duo Invest, Eventus Duo (początek ochrony przed 18.11.2021)

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu jest ochrona wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego poprzez inwestowanie środków pieniężnych przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. W skład Aktywów Funduszu wchodzą: instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, instrumenty strukturyzowane i instrumenty pochodne dostosowane do profilu ryzyka. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które lokowane są Aktywa Funduszu, cena jednostki uczestnictwa może ulegać niewielkim zmianom.

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne