Fundusz Gwarantowany IKE

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% -0,05 -0,08 0,02 -0,11 0,42 1,81 2,64 19,16

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Gwarantowany IKE
Kod UFIGW
Typ funduszu pieniężny
Data utworzenia październik 2004
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem IKE

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu Gwarantowanego IKE jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim profilu ryzyka, z zachowaniem gwarantowanego poziomu ceny jednostek uczestnictwa. W skład Aktywów Funduszu Gwarantowanego IKE wchodzą: dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Gwarantowany IKE lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać niewielkim zmianom. Ubezpieczyciel gwarantuje, iż cena jednostki uczestnictwa w stosunku półrocznym nie obniży się (średnia cena jednostki uczestnictwa z ostatnich 6 miesięcy nie będzie niższa niż analogiczna średnia z poprzednich 6 miesięcy).

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×