image

Fundusz Gwarantowany IKE

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
0,32
0,64
2,51
5,60
13,24
14,10
14,91
35,91

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • Fundusz Gwarantowany IKE
 • UFIGW
 • pieniężny
 • październik 2004
 • nie dotyczy
 • PLN
 • IKE

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu Gwarantowanego IKE jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego poprzez inwestowanie środków pieniężnych w aktywa o niskim profilu ryzyka, z zachowaniem gwarantowanego poziomu ceny jednostek uczestnictwa. W skład Aktywów Funduszu Gwarantowanego IKE wchodzą: dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz Gwarantowany IKE lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać niewielkim zmianom. Ubezpieczyciel gwarantuje, iż cena jednostki uczestnictwa w stosunku półrocznym nie obniży się (średnia cena jednostki uczestnictwa z ostatnich 6 miesięcy nie będzie niższa niż analogiczna średnia z poprzednich 6 miesięcy).

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne