image

Fundusz Dynamiczny ESALIENS (E)

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
10,16
13,08
19,40
30,69
24,47
13,52
26,48
48,27

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • Fundusz Dynamiczny ESALIENS (E)
 • UFD_LM_E
 • mieszany
 • styczeń 2013
 • nie dotyczy
 • PLN
 • PROFIT

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszy, poprzez inwestowanie środków pieniężnych z założeniem średniego i wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. W skład Aktywów Funduszu wchodzą: akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Instrumenty strukturyzowane i instrumenty pochodne dostosowane do profilu ryzyka. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać znacznym zmianom.

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne