Fundusz Dynamiczny ESALIENS (E)

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 2,02 3,55 6,59 21,87 15,23 14,79 32,69 37,63

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Dynamiczny ESALIENS (E)
Kod UFD_LM_E
Typ funduszu mieszany
Data utworzenia styczeń 2013
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem PROFIT

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszy, poprzez inwestowanie środków pieniężnych z założeniem średniego i wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego. W skład Aktywów Funduszu wchodzą: akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Instrumenty strukturyzowane i instrumenty pochodne dostosowane do profilu ryzyka. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które Fundusz lokuje swe aktywa, cena jednostki uczestnictwa może ulegać znacznym zmianom.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×