Fundusz Akcyjny ESALIENS (E)

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 2,05 4,47 8,05 26,55 15,94 12,47 33,67 35,72

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Fundusz Akcyjny ESALIENS (E)
Kod UFA_LM_E
Typ funduszu akcyjny
Data utworzenia styczeń 2013
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem PROFIT

Polityka inwestycyjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego poprzez inwestowanie środków pieniężnych, z założeniem wysokiego ryzyka inwestycyjnego. W skład Aktywów Funduszu wchodzą: akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane przez Skarb Państwa, lokaty bankowe i środki pieniężne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, instrumenty strukturyzowane i instrumenty pochodne dostosowane do profilu ryzyka. Ze względu na charakter kształtowania się cen instrumentów finansowych, w które lokowane są Aktywa Funduszu, cena jednostki uczestnictwa może ulegać znacznym zmianom.

Pliki do pobrania

Archiwum sprawozdań
Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×