image

Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
0,88
3,05
4,75
9,70
13,36
-
-
13,39

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania
 • PMOI
 • obligacyjny
 • listopad 2021
 • nie dotyczy
 • PLN
 • Eventus Duo (początek ochrony po 17.11.2021), Duo Benefit (początek ochrony po 17.11.2021)

Polityka
inwestycjna

Celem UFK jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto UFK poprzez inwestowanie środków z założeniem niskiego do średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego charakterystycznego dla porfeli inwestycyjnych o charakterze dłużnym.

W skład Aktywów UFK wchodzą jednostki/tytuły uczestnictwa Funduszy inwestujące w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, tj. dokonujących lokat w szczególności w dłużne papiery wartościowe na rynkach krajowych i zagranicznych oraz lokaty bankowe i środki pieniężne.

Dodatkowa
informacja


Informacja o opłatach pobieranych przez Zarządzających z tytułu administracji i zarządzania Funduszami w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania (UFK) oferowanym przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. w Sopocie (dalej: „ERGO Hestia”):

Data aktualizacji informacji: 16.01.2024 r.

Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania to ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego aktywa, zgodnie ze Strategiami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowiącymi załącznik do Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mogą być lokowane w jednostki/tytułu uczestnictwa Funduszy*

Niezależnie od opłat pobieranych przez ERGO Hestię, również Zarządzający** pobierają swoje opłaty z tytułu administracji i zarządzania Funduszami, które ujęte są w cenie jednostki/tytułu uczestnictwa Funduszy.

Wysokość opłat pobieranych przez Zarządzających Funduszami wynosi: 0,7% Aktywów UFK*** Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania.

Podana powyżej wysokość opłat pobieranych przez Zarządzających została wyliczona przez ERGO Hestię na podstawie udziału poszczególnych Funduszy w Aktywach UFK Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania według stanu na dzień 31.12.2023 r. oraz najbardziej aktualnej i dostępnej informacji o wysokości opłat pobieranych przez Zarządzających z aktywów ich Funduszy, dla każdego z Funduszy w Aktywach UFK. Informacja o wysokości w/w opłat pochodzi z ogólnie dostępnych informacji publikowanych lub udostępnianych przez Zarządzających, w których dopuszcza się ich szacunkowy charakter.

Informujemy, że informacje publikowane lub udostępniane przez Zarządzających, a tym samym wyliczenia dotyczące wysokości opłat pobieranych przez Zarządzających Funduszami, opierają się na danych historycznych o wydatkach poniesionych przez Fundusze w okresie sprawozdawczym, w związku z czym może ulegać zmianie w przyszłości, a ostateczna jej wysokość zależy również od zmiennej struktury udziału poszczególnych Funduszy w Aktywach UFK oraz od sposobu alokacji składki w pozostałe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dostępne w umowie ubezpieczenia.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku alokacji składki ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia w więcej niż jeden ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ostateczną wysokość pobieranych przez Zarządzających Funduszami opłat dla umowy ubezpieczenia należy ustalić z uwzględnieniem udziału poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i odrębnie określonej wysokości opłat pobieranych prze Zarządzających Funduszami dla każdego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

* „Fundusz” oznacza:
1) fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działający zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, lub

2) fundusz zagraniczny – fundusz inwestycyjny otwarty lub spółka inwestycyjna, które realizują inwestycje zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (dalej: „UCITS”)

**  „Zarządzający” oznacza: podmiot zarządzający Funduszem.

*** „Aktywa UFK” oznacza: zasoby majątkowe UFK pochodzące z wpłat całości lub części składek lub innych środków określonych w OWU oraz przychody pochodzące z lokat tego UFK.

Pliki do pobrania