Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania

Poziom ryzyka

niskie wysokie

Stopy zwrotu

Okres 1m 3m 6m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat Od początku
% 1,13 2,68 3,87 4,28 - - - 4,35

Notowania

Dane podstawowe

Nazwa funduszu Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania
Kod PMOI
Typ funduszu obligacyjny
Data utworzenia listopad 2021
Data zamknięcia nie dotyczy
Waluta PLN
produkty z funduszem Eventus Duo (początek ochrony po 17.11.2021), Duo Benefit (początek ochrony po 17.11.2021)

Polityka inwestycyjna

Celem UFK jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto UFK poprzez inwestowanie środków z założeniem niskiego do średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego charakterystycznego dla porfeli inwestycyjnych o charakterze dłużnym.
W skład Aktywów UFK wchodzą jednostki/tytuły uczestnictwa Funduszy inwestujące w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, tj. dokonujących lokat w szczególności w dłużne papiery wartościowe na rynkach krajowych i zagranicznych oraz lokaty bankowe i środki pieniężne.


 

Informacja o opłatach pobieranych przez Zarządzających z tytułu administracji i zarządzania Funduszami w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania (UFK) oferowanym przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A. w Sopocie (dalej: „ERGO Hestia”):

 

Data aktualizacji informacji: 20.03.2023 r.

 

Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania to ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego aktywa, zgodnie ze Strategiami Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowiącymi załącznik do Regulaminu Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych mogą być lokowane w jednostki/tytułu uczestnictwa Funduszy*

 

Niezależnie od opłat pobieranych przez ERGO Hestię, również Zarządzający** pobierają swoje opłaty z tytułu administracji i zarządzania Funduszami, które ujęte są w cenie jednostki/tytułu uczestnictwa Funduszy.

 

Wysokość opłat pobieranych przez Zarządzających Funduszami wynosi: 0,35% Aktywów UFK*** Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania.

 

Podana powyżej wysokość opłat pobieranych przez Zarządzających została wyliczona przez ERGO Hestię na podstawie udziału poszczególnych Funduszy w Aktywach UFK Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania według stanu na dzień 28.02.2023 r. oraz najbardziej aktualnej i dostępnej informacji o wysokości opłat pobieranych przez Zarządzających z aktywów ich Funduszy, dla każdego z Funduszy w Aktywach UFK. Informacja o wysokości w/w opłat pochodzi z ogólnie dostępnych informacji publikowanych lub udostępnianych przez Zarządzających, w których dopuszcza się ich szacunkowy charakter.

 

Informujemy, że informacje publikowane lub udostępniane przez Zarządzających, a tym samym wyliczenia dotyczące wysokości opłat pobieranych przez Zarządzających Funduszami, opierają się na danych historycznych o wydatkach poniesionych przez Fundusze w okresie sprawozdawczym, w związku z czym może ulegać zmianie w przyszłości, a ostateczna jej wysokość zależy również od zmiennej struktury udziału poszczególnych Funduszy w Aktywach UFK oraz od sposobu alokacji składki w pozostałe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dostępne w umowie ubezpieczenia.

 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku alokacji składki ubezpieczeniowej w umowie ubezpieczenia w więcej niż jeden ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy ostateczną wysokość pobieranych przez Zarządzających Funduszami opłat dla umowy ubezpieczenia należy ustalić z uwzględnieniem udziału poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i odrębnie określonej wysokości opłat pobieranych prze Zarządzających Funduszami dla każdego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

 

* „Fundusz” oznacza:
1) fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działający zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, lub

2) fundusz zagraniczny – fundusz inwestycyjny otwarty lub spółka inwestycyjna, które realizują inwestycje zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (dalej: „UCITS”)

**  „Zarządzający” oznacza: podmiot zarządzający Funduszem.

*** „Aktywa UFK” oznacza: zasoby majątkowe UFK pochodzące z wpłat całości lub części składek lub innych środków określonych w OWU oraz przychody pochodzące z lokat tego UFK.

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej!

Używasz starej wersji przeglądarki internetowej, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności strony pobierz nowszą wersję przeglądarki. Obsługujemy Internet Explorer 11, Firefox 25, Chrome 30, Edge 25, Safari i nowsze wersje tych przeglądarek

×

Zarządzanie prywatnością

Niniejsza strona korzysta z plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Współadministratorami danych osobowych są:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A z siedzibą w Sopocie ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

a w zakresie korzystania z usługi Piksel Facebooka współadministratorem jest również Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Dublin.

Dane przetwarzane są w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

Użytkownikowi przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe w celu skorzystania z ww. praw znajdują się w Oświadczeniu administratora danych.

Czytaj więcej w naszej polityce cookies

Marketingowe pliki cookies stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Statystyczne pliki cookies pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Statystyczne pliki cookies

Wyrażam zgodę Nie wyrażam zgody

Cookies podstawowych i marketingowych używamy zgodnie z polityką cookies