image

UFK Portfel Zrównoważony

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
4,92
6,39
10,09
18,55
11,25
5,62
13,53
7,43

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • UFK Portfel Zrównoważony
 • MPZR
 • mieszany
 • styczeń 2013
 • nie dotyczy
 • PLN
 • Złote Jutro, Lepsze Perspektywy

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu poprzez inwestowanie środków pieniężnych przy zachowaniu średniego do wysokiego poziomu ryzyka inwestycyjnego charakterystycznego dla tego typy portfeli mieszanych. W skład Aktywów Funduszu wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym tj. dokonujących lokat w szczególności w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym tj. dokonujących lokat, w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz lokaty bankowe i środki pieniężne.

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne