image

UFK Portfel Stabilnego Wzrostu

Stopy zwrotu

Okres 1M 3M 6M 12M 24M 36M 60M Od początku
%
-0,44
1,43
3,95
9,56
20,82
-0,65
8,07
2,23

Notowania

Dane podstawowe
 • Nazwa funduszu
 • Kod
 • Typ funduszu
 • Data utworzenia
 • Data zamknięcia
 • Waluta
 • Produkty z funduszem
 • UFK Portfel Stabilnego Wzrostu
 • MPSW
 • mieszany
 • styczeń 2013
 • nie dotyczy
 • PLN
 • Złote Jutro, Lepsze Perspektywy

Polityka
inwestycjna

Celem Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Netto Funduszu poprzez inwestowanie środków pieniężnych, przy zachowaniu niskiego do średniego ryzyka inwestycyjnego charakterystycznego dla tego typu portfeli mieszanych. W skład Aktywów Funduszu wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym tj. dokonujących lokat w szczególności w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym tj. dokonujących lokat w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz lokaty bankowe i środki pieniężne.

Pliki do pobrania

Aktualne

Archiwalne