Para kupująca samochód

Sprzedaż i kupno samochodu

O czym należy pamiętać

Masz zamiar sprzedać lub kupić używany samochód?

Pamiętaj, że czekają na Ciebie formalności, których musisz dopełnić, aby sfinalizować transakcję. Cały proces nie jest trudny, ale warto dowiedzieć się o nim jak najwięcej, aby uniknąć niepotrzebnego stresu. Dowiedz się, gdzie zgłosić sprzedaż samochodu oraz o czym pamiętać w kwestii ubezpieczenia.

Jako Zbywca/Nabywca, dowiesz się m.in.:

 • jak dopełnić formalności związanych ze zbyciem i co zrobić po zbyciu (np. sprzedaży czy podarowaniu) auta,
 • jakie formalności po nabyciu (np. zakupie) auta musi załatwić nabywca,
 • co powinna zawierać prawidłowo sporządzona umowa kupna-sprzedaży pojazdu,
 • jakie formalności związane z ubezpieczeniem OC trzeba dopełnić po zbyciu  auta,
 • co z ubezpieczeniem po nabyciu samochodu,
 • jak wygląda kwestia ubezpieczenia OC oraz ubezpieczeń nieobowiązkowych przy kupnie nowego auta z salonu.

W sytuacji kupna lub sprzedaży samochodu ważne jest nie tylko spisanie umowy. Warto wiedzieć, które ubezpieczenia „przechodzą” na nabywcę pojazdu, a które nie i jak wygląda ten proces z perspektywy zbywcy i nabywcy (np. sprzedającego i kupującego). Jeśli zastanawiasz się, co zrobić po sprzedaży samochodulub kupnie używanego pojazdu – ten artykuł jest dla Ciebie!

Sprzedałeś pojazd

W kwestii sprzedaży pojazdu pamiętaj o formalnościach, które leżą po Twojej stronie:

Kobieta jadaca autem
 • zebranie kompletu dokumentów samochodu – potrzebne będą: dowód rejestracyjny i karta pojazdu, aktualne badanie techniczne pojazdu,
 • przygotowanie dokumentów potrzebnych do przeniesienia  umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC na nowego właściciela pojazdu,
 • zebranie danych kupującego, w szczególności numeru REGON oraz PESEL (w przypadku osoby fizycznej) i dokładnego adresu zamieszkania kupującego,
 • przygotuj umowę kupna-sprzedaży w dwóch egzemplarzach, podpisz ją i przekaż do podpisania kupującemu,

Pamiętaj, aby dane stron umowy oraz oznaczenie pojazdu były kompletne, a w przypadku wpisywania danych w umowie odręcznie, dane te były wpisane czytelnie (najlepiej drukowanymi literami).

Warto wiedzieć. Możesz przygotować dokument sprzedaży na komputerze, a odręcznie umieścić w nim jedynie podpisy obu stron. Unikniesz w ten sposób ryzyka nieczytelnych zapisów w umowie.

 • poinformuj odpowiedni urząd o tym, że samochód został zbyty. Masz na to 30 dni od daty zawarcia transakcji (np. umowy kupna-sprzedaży czy umowy darowizny).


Kolejną formalnością, jest zgłoszenia zbycia pojazdu do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym miałeś wykupioną polisę OC.

Masz na to tylko 14 dni. Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie ubezpieczyciela.

Do zgłoszenia będą Ci potrzebne:

 • Dokument potwierdzający sprzedaż.

 • Dane pojazdu (model, markę i numer rejestracyjny pojazdu).

 • Numer polisy OC posiadacza pojazdu.

 • Numer rejestracyjny.

 • Data sprzedaży.

 • Twoje dane osobowe (osoba sprzedająca)*.

  * imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL / NIP / REGON, osoba fizyczna / firma

 • Dane kupującego (nowy właściciel)*.

  * imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL / NIP / REGON, osoba fizyczna / firma

 • Numer rachunku bankowego do zwrotu niewykorzystanej składki z polisy.

Zastanawiasz się, co z ubezpieczeniem po zbyciu (np. sprzedaży czy darowaniu) auta?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przechodzi na nowego właściciela z mocy przepisów prawa wraz z nabyciem (np. kupnem czy darowizną)  auta. Ponieważ jednak to Ty (zbywający pojazd ) zawarłeś umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, w myśl prawa to Twoją rolą jest jak najszybsze poinformowanie ubezpieczyciela o fakcie zbycia  – masz na to 14 dni. W poprawnie skonstruowanym zawiadomieniu skierowanym do ubezpieczyciela powinny się znaleźć:

 • czytelne  dane sprzedawcy/współwłaścicieli i nabywcy/współwłaścicieli pojazdu – imię, nazwisko, adres, pesel jeśli jesteś osobą fizyczną, a nazwę firmy, dane adresowe siedziby, nip oraz regon jeśli sprzedałeś/kupiłeś pojazd jako przedsiębiorca.
 • kopia umowy kupna-sprzedaży samochodu, umowy darowizny lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę własności pojazdu wraz z podpisem obu stron transakcji (podpis nie jest konieczny w przypadku faktury VAT).
Para przeglądająca dokumentację

Ubezpieczenia nieobowiązkowe

Jeśli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne, takie jak np. AC, NNW, Assistance itp., nie przechodzą one na nabywcę. W przypadku zmiany właściciela pojazdu umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu a niewykorzystana składka za pozostały okres ochrony z poprzedniej umowy ubezpieczenia będzie zwrócona osobie, która ubezpieczyła pojazd.

Jeśli na Twojej polisie występowały ryzyka dobrowolne, do zgłoszenia sprzedaży przygotuj również numer rachunku bankowego osoby ubezpieczającej pojazd.

Pamiętaj o poprawnie sporządzonym dokumencie przeniesienia praw własności.Umowa kupna-sprzedaży pojazdu –powinna zawierać:

 • datę sprzedaży/przekazania auta nowemu właścicielowi,
 • dane sprzedawcy i nabywcy samochodu – imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL lub REGON i adres siedziby w przypadku przedsiębiorców, dane ewentualnych współwłaścicieli auta,
 • informacje na temat sprzedawanego pojazdu – marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, przebieg, numer rejestracyjny, numer VIN,
 • cena, za jaką pojazd został sprzedany,
 • oświadczenie sprzedającego o tym, że pojazd był wyłącznie jego własnością,
 • oświadczenie kupującego na temat tego, że zapoznał się on ze stanem technicznym pojazdu,
 • informacja, kto zapłaci podatek od czynności cywilno - prawnych (zazwyczaj kupujący),
 • lista dokumentów przekazanych nabywcy – dowód rejestracyjny, karta pojazdu, polisa, liczba kluczyków,
 • podpisy sprzedającego/współwłaścicieli i kupującego/współwłaścicieli.

Formularz chce zgłosić sprzedaż pojazdu

Jeśli:

 • kupujący posiada adres zamieszkania w Polsce,
 • kupujący posiada numer PESEL,
 • sprzedałaś/eś pojazd po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, ale nie później niż przedostatniego dnia obowiązywania polisy,
 • pojazd nie jest objęty umową leasingu.
Wypełnij formularz

W przypadku, gdy:

 • kupujący nie posiada numeru Pesel ani adresu zamieszkania w Polsce,
 • sprzedałaś/eś pojazd przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub w ostatni dzień obowiązywania polisy,
 • pojazd jest objęty umową leasingu.
Wypełnij formularz

Kupiłeś pojazd

W kwestii zakupu auta pamiętaj o  formalnościach, które leżą po twojej stronie. Do obowiązków Twoich jako nowego właściciela samochodu należy:

 • zapłacenie podatku od czynności cywilno – prawnych (od umowy kupna pojazdu) – w ciągu 14 dni, chyba że umowa przenosi ten obowiązek na sprzedającego,
 • wykonanie badań technicznych – jeśli ich termin ważności wkrótce się kończy,
 • sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie obowiązkowego wyposażenia auta (gaśnica, kamizelka, trójkąt itd.),
 • uregulowanie kwestii ubezpieczenia (więcej na ten temat przeczytasz w osobnej części artykułu).

Kupno samochodu - ubezpieczenie  OC i AC

Facet kupujący samochód

Pamiętaj, że kupując samochód z ważnym OC, które kontynuujesz u obecnego ubezpieczyciela zbywcy, musisz liczyć się z możliwością zmiany wysokości składki – ponieważ jest ona wyliczana osobno dla każdego właściciela pojazdu.

Kupując auto, masz prawo korzystać z polisy OC do końca jej trwania (zgodnie z przepisami prawa nabywca pojazdu mechanicznego wchodzi w prawa i obowiązku zbywcy tego pojazdu jako strony umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC). Musisz jednak pamiętać o tym, że “kupiona” polisa nie przedłuża się automatycznie. To jedna z najczęstszych przyczyn braku polisy OC, co skutkuje karą nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Dlatego aby nie przeoczyć terminu zakończenia ochrony, sprawdź tę datę już na etapie podpisywania umowy kupna , a kolejną umowę ubezpieczenia OC nabytego pojazdu, powinieneś zawrzeć  najpóźniej w ostatnim dniu trwania ochrony polisy OC zbywcy.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC nabytego pojazdu  i zawarcie umowy z innym ubezpieczycielem.

Aby to zrobić, złóż wniosek ubezpieczycielowi, z którym umowę ubezpieczenia zawarł zbywca pojazdu z powołaniem się na art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dotychczasowa umowa zostanie rozwiązana z dniem złożenia oświadczenia. Pamiętaj, aby równocześnie podpisać umowę z nowym ubezpieczycielem – pomiędzy starym OC a nowym nie może być ani dnia przerwy.

Ubezpieczenia nieobowiązkowe

Jeśli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne, takie jak np. AC, NNW, Assistance itp. zawarte przez zbywcę, nie przechodzą one na nabywcę.

Aby więc z nich korzystać, musisz wykupić je samodzielnie. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia z poprzedniej umowy będzie zwrócona osobie, która sprzedała samochód.

Dodatkowe informacje dla kupującego:

Pamiętaj, że obowiązkowe OC to tylko podstawa, którą warto rozszerzyć o dodatkowe, praktyczne i bardzo przydatne elementy. Porozmawiaj z naszym doradcą, który dobierze produkt zgodny z Twoimi wymaganiami i potrzebami. Przykładem pełnego pakietu, na który możesz się zdecydować, jest  ubezpieczenie ERGO 7. W kontekście pojazdu i kierowcy może ona zawierać:

 • ubezpieczenie obowiązkowe OC,
 • AC – dobrowolne ubezpieczenie pojazdu mechanicznego od zdarzeń losowych,
 • Assistance – dobrowolne ubezpieczenie, które ma na celu zapewnienie Ci określonej pomocy w nieoczekiwanych sytuacjach losowych,
 • NNW – dobrowolne ubezpieczenie, które dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

Formularz chce zgłosić zakup pojazdu

Jeśli:

 • posiadasz adres zamieszkania w Polsce,
 • kupiłaś/eś pojazd po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, ale nie później niż przedostatniego dnia obowiązywania polisy,
 • pojazd nie jest objęty umową leasingu.
Wypełnij formularz

W przypadku, gdy:

 • nie posiadasz adresu zamieszkania w Polsce lub
 • kupiłaś/eś pojazd przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub w ostatni dzień obowiązywania polisy lub
 • pojazd jest objęty umową leasingu.
Wypełnij formularz

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA